Det finns ett stort behov av nationell samling kring geografiämnet! Inte minst då många av samhällets ”epokfrågor” har tydlig koppling till den unika kompetens som finns inom geografi att analysera integrerade samhälleliga och naturliga system, processer och strukturer som kan bidra till hållbar samhällsutveckling. Vidare att söka uppmärksamma att det pågår många intressanta och spännande utvecklingsarbeten inom skolan och i högre utbildning. Geografdagarna syftar till att vara en kreativ mötesplats för geografilärare i grundskolor och gymnasier, för forskare och lärare inom högskolan samt för alumner i arbetslivet utanför utbildningsvärlden. Detta som ett led i att söka synliggöra ämnet och dess betydelse i skolan och i samhället.

Geografdagarna 2016 anordnas 31 oktober – 1 november 2016 i Geovetenskapens hus på Stockholms universitets campus Frescati.

Konferensspråk är huvudsakligen svenska.

Konferensen huvudtema är "Mind the Gap".

Konferensen startar 31 oktober kl. 09.00 och avslutas 1 november kl. 13.00. Därefter erbjuds en exkursion kl. 13.00–17.00.

Konferensens program kommer att anslås här 1 juni 2016.

Preliminärt program
Måndag 31 oktober    
09.00–10.00

Registrering och fika

 
10.00–10.30

Konferensen öppnar

Clas Hättestrand, prorektor vid Stockholms universitet
Karin Wakeham, ordförande i Geografilärarnas Riksförening

10.30–11.15

Huvudtalare 1

David Lambert, professor i Geography Education, Institute of Education, University College London, är en flitig debattör och skribent. Han har en bakgrund som geografilärare. Under sina år som ordförande (chief executive) i brittiska Geographical Association var han en drivande kraft till en förnyelse av geografiämnet i England. Han arbetar oavbrutet och passionerat för att synliggöra och stärka ämnets roll. Vad kan vi i Sverige lära av arbetet i England, där geografiska begrepp och ”geocapabilities” diskuteras flitigt i skola och samhälle?
11.15–11.30

Paus

 
11.30–12.00

Diskussion

 
12.00–13.00

Lunch

 
13.00–16.00

Sessioner, workshops ”Mind the gap

A: Ämnesdidaktisk forskning i geografi

Workshopens syfte är att bidra till att ge en översikt över forskningsläget i Sverige samt att i diskussionen identifiera kunskapsluckor, utmaningar och möjligheter.

13.05–13.50: Ämnesdidaktisk forskning i Sverige – utmaningar och möjligheter. Gabriel Bladh, docent, Centrum för samhällsvetenskapernas didaktik, Karlstads universitet, och Lena Molin, universitetslektor, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet, kursplaneförfattare för geografi. Inspelet behandlar utblickar från en nationell enkätundersökning om geografi och geografilärare på grundskolan. Vidare utblickar från erfarenheter kring arbetet med nationella prov.
13.50–14.00: Diskussion.

14.05–14.50: Ämnesspecifika förmågor i geografi – att formulera mål i skolan. David Örbring, läromedelsförfattare, lärarutbildare och doktorand med inriktning på geografiämnets didaktik, Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet. Davids forskning handlar om kursplaner, kunskap i skolgeografi och lärarens erfarenheter av kunskap i geografi.
14.50–15.00: Diskussion.

15.05–16.00: Diskussion om ämnesdidaktisk forskning, geografiämnets utformning och praktik i skolan.

B: Geografiska informationssystem och det digitala klassrummet

13.05–13.50: Undersöka världen från klassrummet med GIS. Hur och varför samt några praktiska exempel. Åsa Colliander Celik, förstelärare SO 4–9 och IKT, Mälarhöjdens skola, Stockholm.
13.50–14.00: Diskussion.

14.05–14.30: Att jobba med förståelse för världskartor i digitala miljöer. Pontus Hennerdal, forskare, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.
14.30–14.40: Diskussion.

14.45–15.30: Geografiska informationssystem (GIS) – geografiämnets framtid! Gustaf Wiberg, lärare i geografi, Östra gymnasiet, Huddinge.
15.30–16.00: Diskussion.

C: Fältundervisning – en självklar del av geografiämnet

13.05–13.30: Vad kan vi lära av forskningen om fältstudier i geografi? Tomas Torbjörnsson, postdok, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet. Vilket lärande sker när elever undervisas enligt forskningsbaserade rekommendationer för fältstudier?
13.30–13.40: Diskussion.

13.45–14.10: Lära i fält eller ”bara ha roligt”? Karin Wakeham, ordförande i Geografilärarnas Riksförening, lärarutbildare vid Linköpings universitet och passionerad geograf. Geografiämnet förknippas med exkursioner, fältstudier och närområdesstudier. Dock kritiseras dessa moment ofta; ”Det kostar för mycket”. ”Det är bara roligt och inte lärorikt”. Denna session diskuterar betydelsen av att lära i fält. Teori och praktiska exempel presenteras.
14.10–14.20: Diskussion.

14.25–14.50: Utbildning bland vulkaner, sanddyner och kaffefabriker – om fältkurser inom högskoleutbildning i geografi. Peter Kinlund, universitetslektor, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.
14:50-15:00: Diskussion.

15.05–15.30: Från exkursion till fältkurs – fältstudier som bas för kunskapsinhämtning och utveckling av förmågor. Karin Reuterswärd, studievägledare, Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet.
15.30–16.00: Diskussion.

Fika under eftermiddagen.

16.00–16.20

Summering och reflektioner

 
19.00–18.00

Mingel

 
19.00–

Middag

 
Tisdag 1 november    
08.30–09.00

Morgonfika

 
09.00–09.30

Huvudtalare 2

Hållbarhet och sårbarhet – en röd tråd i geografiämnet

Göran Dessen och Lotta Dessen Jankell ger exempel från Norra Real och Globala gymnasiet i Stockholm på hur geografilärare arbetar med hållbar utveckling, samhällets sårbarhet och geografins rumsliga frågor som ett raster i tvärvetenskaplig undervisning.

09.35–11.30

Sessioner, workshops ”Mind the Gap”

D: Geografi i skolan och i samhället – vad utbildar vi geografer för?

09.35–10.00: Hur och varför didaktik är geografilärarens viktigaste verktyg i undervisningen. Tomas Torbjörnsson, postdok, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet.
10.00–10.05: Diskussion.

10.10–10.35: Gränser och begränsningar – i rummet och i huvudet. Thomas Lundén, professor emeritus i geografi, Södertörns högskola. Hans huvudintresse är politisk och social geografi, särskilt rumsliga gränser av olika slag, särskilt i Europa. Inspelet skall bland annat handla om hur det är att bo vid en gräns och hur begränsningar påverkar vårt rumsliga beteende, med några exempel från Östersjöområdet.
10.35–10.40: Diskussion.

10.40–11.05: Hur hållbart och resilient är vårt samhälle idag? Reflektioner utifrån storbranden i Västmanland 2014. Emelie Danielsson, geograf, f.d. handläggare i regeringsuppdraget för stärkt krisberedskap, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
11.05–11.30 Diskussion.

E: Frågor om hållbar utveckling och samhällets sårbarhet – en central del av geografiämnet

09.35–10.30: Hållbarhet och sårbarhet – en röd tråd i geografiämnet. Göran Dessen och Lotta Dessen Jankell ger exempel från Norra Real och Globala gymnasiet på hur geografilärare arbetar med hållbar utveckling, samhällets sårbarhet och geografins rumsliga frågor som ett raster i tvärvetenskaplig undervisning.

10.35–11.15: Autenticitet i geografiundervisningen – vad är det? Iann Lundegård, docent, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskaps­ämnenas didaktik, Stockholms universitet, och Thomas Krigsman, universitetsadjunkt, vid samma institution, årets lärare 2016 vid Stockholms universitet, f.d. undervisningsråd, Skolverket.
11.15–11.30: Diskussion.

F: Författarmöte: Geografiläromedel

Lena Molin, universitetslektor, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet, och Gabriel Bladh, docent, Centrum för samhällsvetenskapernas didaktik, Karlstads universitet.

11.30–12.00

Slutdiskussion

Inledare och moderator Karin Wakeham. I panelen Lotta Dessen Jankell, David Örbring, Lena Molin, m.fl.
12.00–13.00

Lunch

 
13.00–17.00

Exkursion: Stockholmsregionens tillväxt – möjligheter och problem

Lennart Tonell, universitetslektor, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, och Christina Schaffer, utbildningsadministratör, Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet, och stadsodlare.

Exkursionen genomförs med buss och till fots. För särskilt anmälda.

 

Utställare

  • Anders Schærström
  • Geografilärarnas Riksförening
  • Natur & Kultur
  • Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi
  • Tidskriften Geografier