Centralt är utveckling av metoder och inom fältet landskaps-analys och landskapsvisualisering.
I Sverige finns en stor och internationellt sett unik samling av historiskt kartmaterial. Detta material sträcker sig så långt tillbaka som till 1600-talet då det svenska lantmäteriet startade. Sedan 1900-talets början har svenska geografer utnyttjat detta material som en källa till kunskap om det historiska landskapet. Den historisk-geografiska forskningen vid institutionen baseras till stor del på studier av detta källmaterial. Moderna tekniker och metoder inom den geografiska informationsbehandlingen utgör en viktig del av detta forskningsarbete.

Ett annat prioriterat arbetsområde är utveckling av nya metoder för undervisning inom fältet geografisk informationsbehandling. Att geografisk informationsbehandling inte enbart är en teknisk disciplin är central för oss. Vi försöker därför ständigt att arbeta fram utbildningsmaterial där den geografiska aspekten prioriteras snarare än den data-tekniska. Detta har glädjande nog resulterat i att den tidigare "manliga" dominansen inom detta fält ersatts med att flickor snarare överväger bland de sökande till våra alternativkurser.

Exempel finns under Saker vi gör