GISELA är tänkt att fungera som en webbplats eller plattform där frågor och svar kring GIS, geodata och kartografi kan återfinnas. Studenter kan där vid behov leta efter hjälp och lösningar på problem som dykt upp för andra som arbetat med GIS. Det kan gälla programvaruspecifika, eller versionsspecifika frågor om analyssteg, såsom ”hur genomförs resample i ArcGIS 10.0?”, ”hur importeras en höjddatabas i ascii-format i IDRISI?” eller ”hur görs en klassindelning i MapInfo?”. Det kan också vara mer övergripande frågor om projektioner, kartografiska generalisering och var man kan hitta data (kartor och statistik) om exempelvis sjukhus, naturreservat, fornlämningar, hus, handel m.m. Här finns förutom egenproducerad information även länkar till andra resurser kring GIS och geodata.

Länk till GISELA


Nytta ur studentperspektiv

Ambitionen med GISELA är att den ska öka tillgängligheten för studenter genom att komplettera föreläsningar, litteratur och handledning med en lärmiljö som öppnar för en större mångfald vad gäller arbetssätt. GISELA möjliggör för studenter att kunna få hjälp, men även chans till fördjupning, var och när det passar dem. Wikiformatet gör det enkelt att söka och hitta bland informationen samt gör det lätt att via länkar (både inom GISELA och till externa webbplatser) bana väg för att finna mer information om sådant inom området som intresserar den enskilde studenten. Genom att skapa anpassade ingångar till GISELA och hjälpa användaren mer kan man få ut mer av besöket om man är nybörjare. Mer avancerade användare behöver sannolikt inte detta stöd så mycket, men för någon som är ny på fältet kan upplevelsen av all information bli ohanterlig.

De flesta av våra GIS-kurser är baserat på problembaserat lärande och studenterna väljer själva till stor del sina projekt eller hur de utformas. Detta dels för att efterlikna verkliga situationer i arbetslivet snarare än att förbereda data-övningar med ett givet resultat, dels för att lärandet fungerar bättre, blir djupare (Ramsden, P.,1992, Learning to teach in higer education, s. 147-149).

Under kursernas gång kan man undvika att för många studenter fastnar vid ”enkla problem”, dvs fallgropar som många känner till, men som är ganska komplexa att som student själv lista ut.

Genom att arbeta med mycket visuella medel, så som illustrationer, skärmdumpar och filmer för att förmedla informationen så tror vi att förstålelsen av komplexa problem som man har i GIS och med geografisk data kan öka. Rent generellt kan IKT leda till att studenterna ägnar mer tid åt studier (Elmgren, M. & Henriksson, A.-S., 2010, Universitetspedagogik, Norstedts, s. 176.).


Nytta ur lärarperspektiv

Wikilösningen öppnar upp för att samtliga lärare som har kunskap inom GIS, kan skriva och ändra vartefter programvaror ändras. En viktig poäng ur ett lärarperspektiv är att wikin kan stödja lärarnas kollektiva lärprocess, genom att kunskap inom organisationen ackumuleras vartefter problem som uppkommer löses och sedan beskrivs i wikin. Detta är av särskild vikt för de som arbetar som assistenter på GIS-kurser. Dessa arbetar ofta kortare perioder (upp till ett par år) och som skulle ha stor nytta av att lära av tidigare assistenters erfarenheter och lösningar. Mycket tyst kunskap skulle alltså på detta sätt kunna fångas i GISELA.

Genom att vanligt förekommande frågor av enklare karaktär besvaras genom wikin, kan belastningen på lärarna minska. Detta medför i sin tur att handledningstiden kan användas till mer komplexa frågor, där en wiki troligen aldrig skulle kunna ge lösningen.


Projektupplägg

Projektet skall starta 1 mars 2012 och avslutas ett år senare.

 

 
projplan
 

 

2012-03-29

Den 1 mars startade projektet och arbetet med att välja teknisk lösning för projektet har påbörjats. En enkät har också genomförts för att se hur den beta-version som finns nu fungerar. När alla tekniska bitar sitter på plats skall inmatningen påbörjas. Huvuddelen av arbetet kommer ske efter terminsslutet. Undervisande personal på Kulturgeografiska institutionen har också informerats om projektets strutkur.

 

2012-06-08

En utvärdering av Betaversionen har gjorts av studenter på en grundkurs. En del värdefulla synpunkter har påverkat den fortsatta utformningen av systemet. Nu har alla de tekniska lösningarna för GISELA nästan kommit på plats. Namnet har också fastställts. En projektstruktur har skapats så vi kan följa och provläsa beskrivningarna, när det blir en stor mängd av dem. Nu vidtar en revidering av äldre wikibeskrivningar, skapande av instruktionsfilmer och beskrivningar kring GIS och Geodata. Nu återstår två månaders jobb under sommren för att få huvudddelen på plats.

2012-07-06

Nu har Gisela fått en mer permanent form och webplats se gisela.humangeo.su.se. En youtube-kanal för filmerna har skapats och några filmer har publicerats. Dessa har försetts med en vinjett målad i vattenfärger. Kategorier och huvudsidor i Gisela har modifierats och anpassats allt eftersom det växer fram. Ännu återstår mycket informátion att lägga in när det gäller GIS-hjälp och bakgrundsinformation. Alla sidorna skall också granskas och gås igenom.

 

För mer kontakt om projektet kontakta projektledaren Ulf Jansson

ulf.jansson@humangeo.su.se