Tidigt avbrott

En student som förstagångsregistrerat sig på en kurs men som inte anser att fullfölja utbildningen kan göra ett tidigt avbrott på kursen. Detta ger möjlighet för studenten söka till kursen vid ett senare tillfälle. Tidigt avbrott görs inom tre veckor efter kursstart och senast före första examinationstillfället. Avbrottet görs genom webbtjänsten Mina studier och meddelas till institutionens studentexpedition.

Sent avbrott

En student som registrerat sig på en kurs men som inte anser att fullfölja utbildningen kan göra ett avbrott på kursen även efter tre veckor. Sent avbrott på kurs ger dock ingen möjlighet att söka om den aktuella kursen. Sent avbrott bör dock göras för att undvika problem med CSN eller liknande. Ett sent avbrott kan hävas vid ett senare tillfälle för att studenten ska kunna examineras. I mån av plats eller om särskilda skäl finns till avbrottet kan en student även ges plats i undervisning. Avbrottet anmäls till institutionens studentexpedition.

Studieuppehåll

Studieuppehåll förutsätter att studenten då uppehållet påbörjas varit registrerad minst en termin på programmet och godkänts på prov om tillsammans minst 15 hp inom programmet. Om det finns synnerliga skäl kan studieuppehåll ges tidigare och utan krav på 15 hp. Den som önskar göra uppehåll i studierna på ett program vid Kulturgeografiska institutionen ska meddela detta till studentexpeditionen.

Studieuppehåll beviljas med automatik för en termin och kan förlängas med ytterligare en termin. Om det finns särskilda skäl kan längre uppehåll förekomma. Studieuppehåll noteras i studiedokumentationssystemet Ladok.

Under studieuppehållet saknar studenten rätt att delta i undervisning och examination inom programmet.

Återkomst till studier

Återkomst till program meddelas studentexpeditionen senast 15 april inför hösttermin och senast 15 oktober inför vårtermin. Kursansökan till återkomstterminen gör som brukligt via antagning.se. Endast tvingade orsaker, som föräldraledighet, sjukskrivning, studentfackligt uppdrag eller värnpliktstjänstgöring, ger platsgaranti vid återkomst. Vanligtvis är detta dock inte något problem utan studenten kan beredas plats och fortsätta sina studier inom programmet.

Svårigheter kan dock uppstå om programmet eller kurser inom programmet förändrats vad gäller till exempel uppläggning, innehåll eller examination – detta kan leda till att studietiden blir längre än normalt. En annat hinder kan vara att vissa kurser inte ges varje termin. 

Den som inte anmält studieuppehåll i förväg får fortsätta sina studier vid återkomsten i mån av plats.