Efter sista ansökningsdag till utbyte genom Kulturgeografiska institutionens avtal går institutionen igenom ansökningarna, bedömer behörighet och gör urval. Beslut fattas om vilken student som ska nomineras till vilket universitet inom cirka två veckor efter sista ansökningsdag. Sökande meddelas via den e-postadress som angivits i ansökan.

Urval

Urval sker först utifrån de sökandes förstahandsval, därefter andrahandsval och så vidare.

Vid urval beaktas kvalité och kvantitet på tidigare högskolestudier, motivering, språkkunskaper och de tänkta utlandsstudiernas omfattning, inriktning (kursval inom institutionens huvudområden gynnas) och betydelse för utbildningen.

En student vars hemvist är ett annat land men som för närvarande studerar i Sverige kan ges plats för studier i sitt hemland men ges lägre prioritet i bedömningen. (Med hemvist och hemland menas här landet därifrån studenten flyttade till Sverige strax innan utbildningen startade.)

Beslut, besked, nominering och antagning

Beslut om nominering fattas av utbyteskoordinator. Besked om nominering till studentutbyte ges via e-post inom två veckor efter sista ansökningsdag.

Efter att den sökande svarat på beskedet om nominering nomineras studenten av Kulturgeografiska institutionen till aktuellt lärosäte.

Beslut om antagning fattas av det mottagande lärosätet.

Efter nominering sker den huvudsakliga kontakten inför utbytestiden direkt mellan studenten och värduniversitetet. Antagningsbevis (”Letter of Acceptance” eller motsvarande) utfärdas av värduniversitetet.