I det följande avses skriftlig tentamen. Normalt anordnas en ordinarie skrivning och en omskrivning per termin. Vidare ges normalt ett uppsamlingstentamenstillfälle varje läsår (i januari-februari eller i augusti-september). Det är endast vid uppsamlingstentamina som du har rätt att tentera på äldre litteraturlistor.

Om det har gått längre tid än tre terminer sedan du läst en kurs kan du bli tvungen att tentera på ny litteratur. Om du vill tentera enligt innevarande termins litteraturlista vid ordinarie tentamen eller vid omtentamenstillfället behöver du inte anmäla dig till tentamen. Här förekommer dock vissa undantag vid tentamina på olika moment.

Vid tentamina på äldre litteratur och vid uppsamlingstentamenstillfällen krävs alltid en skriftlig anmälan om detta. Anmälan sker till studentexpeditionen senast en vecka före uppsamlingstentamen.

Observera att regler för anmälan om deltagande i tentamina kan variera mellan olika kurser och moment. När kursen inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligen ändrats har du vanligen rätt att tre gånger under en treterminsperiod examineras enligt den kursplan som gällde då kursen gavs. För att få delta i tentamen måste du vara registrerad på kursen samt kunna visa giltig legitimation i skrivsalen.

Funktionshinder

Studenter med funktionshinder ska anmäla deltagande i tentamen till studentexpeditionen senast en vecka innan tentamenstillfället om särskilda arrangemang (t.ex. särskild lokal, förlängd tid eller teknisk utrustning) krävs.

Tentamen enligt äldre kursplan

Önskar du tentera enligt en äldre kursplan – vilket således är möjligt vid uppsam-lingstentamina om kursplanen inte är för gammal (kontakta i så fall studievägledaren först) – måste du själv vid tentamensanmälan meddela vilken kursplan (litteraturlista) som är aktuell vid tentamen.

Salstentamina skrivs anonymt

Alla salstentamina (inklusive skriftliga duggor) vid Stockholms universitet skrivs anonymt. Vid Kulturgeografiska institutionen innebär detta att tentanden inte skriver namn på arken som lämnas in utan istället skriver en kod som tilldelas vid tentamenstillfället. Det är viktigt att tentanden anger koden tydligt på alla ark som lämnas in. En förteckning med namn och kod upprättas i tentamenssalen.

Efter tentamenstillfället skiljs tentamina och förteckning så rättande lärare inte har tillgång till förteckningen innan rättningen är klar. När tentamen rättats upprättas två resultatlistor: en lista med kod och resultat, som anslås, och en lista med namn och resultat, som utgör underlag för rapportering till Ladok.

Information om resultat och återlämning av rättade tentamina

När skrivningarna är rättade anslås resultaten på kursens anslagstavla eller på Mondo. Rättningen tar normalt cirka två till tre veckor. Rättade skrivningar kan hämtas på studentexpeditionen. Observera att klagomål på rättningen inte kan anföras efter det att en rättad skrivning har tagits med från studentexpeditionen. Nästan alla får underkänt på en skrivning någon gång.

Om du förberett dig väl och ändå blir underkänd flera gånger eller om studierna går knackigt på annat sätt, så kontakta studievägledaren. Det är absolut ingen skam, däremot finns det en god chans att ni tillsammans kan komma på hur studieresultaten kan förbättras. Om du inte förstått varför du fått underkänt bör du tala med läraren.

Regler för dig som ska tentera

Om inte läraren uttryckligen meddelat något annat är inga hjälpmedel tillåtna vid tentamenstillfället (utöver penna, suddgummi och i skrivsalen utdelade papper eller för tentamen avsedd dator) utan där förväntas studenten ur sin tillägnade kunskap besvara ett antal frågor utifrån kurslitteraturen. Mobiltelefon och annan otillåten teknisk utrustning ska stängas av under tentamen och förvaras bland personliga tillhörigheter enligt skrivvakts instruktioner.

Särskilda regler för tentander har fastställts av rektor i Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet. I dessa står bland annat att:

  • Tentanden måste kunna uppvisa godkänd legitimation.
  • Inga andra hjälpmedel än de som godkänts av examinator får användas.
  • Ingen tentand får lämna skrivsalen tidigare än efter 30 minuter.
  • Tentanden måste följa skrivningsvaktens anvisningar om placering i skrivsalen, placering av personliga tillhörigheter, rökpaus och toalettbesök.
  • Fusk eller störande beteende kan leda till varning eller temporär avstängning.
  • Student som avstängs från undervisningen är i princip återbetalningsskyldig när det gäller studiemedel för den tid som avstängningen avser.
  • Vissa former av fusk faller under brottsbalken och kan föranleda åtal.

Fullständiga Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet finns i regelboken. Efter kursansvarig lärares godkännande får SAOL användas vid tentamina.