Det finns flera skäl till detta. Analys, tolkningar och påståenden av olika slag är av tveksamt värde om läsaren inte känner till vad för slags material de grundar sig på. Tydliga referenser och en korrekt uppställd referensförteckning gör det möjligt för läsaren att själv granska och värdera de

Korrekt citat- och referensteknik

Det är grundläggande att använda en korrekt citat- och referensteknik och att redovisa utgångspunkter och metoder. Det finns olika standardiserade sätt att skriva referenser i akademisk text. Oavsett vilket system du använder är det viktigt att du är konsekvent och noggrann. Det är givetvis viktigt att citat är ordagranna och att källor anges korrekt. Sidhänvisning ska alltid finnas med vid direkta citat eftersom läsaren lätt ska kunna kontrollera citatet och det ursprungliga sammanhanget.

Vid osäkerhet sök hjälp i referenslitteratur eller hos de undervisande lärarna så du inte av misstag plagierar på grund av att du inte är känner till de akademiska reglerna. 

Plagiat

Att använda sig av andras formuleringar eller idéer utan att ange varifrån de hämtats innebär att man gör sig skyldig till plagiat. Plagiat innebär att en presenterar andra personers eller författares texter, idéer, resultat eller prestationer som om de vore ens egna. Plagiat betraktas inom akademin som fusk och är otillåtet. Upptäcks plagiat lämnas ärendet till disciplinnämnden vid universitetet och påföljden blir den samma som vid andra former av fusk.

Plagiat kan vara skriven text, illustrationer, kartor, visuellt material och muntliga presentationer. Plagiat är när källan inte är korrekt refererad. Att översätta eller byta ut några ord i en annans text och presentera den som sin egen är givetvis också ett slags plagiat. Det får inte råda någon tvekan om vad som är dina egna formuleringar och idéer och vad som hämtats från annat håll. Exempel på plagiat:

  • Att kopiera meningar eller längre texter ord-för-ord från en eller flera källor, oavsett om dessa är publicerade eller opublicerade. Detta kan omfatta – men är inte begränsade till – böcker, tidskrifter, rapporter, studentuppsatser, webbsidor, konferensuppsatser, PM, föreläsningar och andra muntliga presentationer utan korrekt referering.
  • Att ”klippa ihop” texter från en eller flera källor och endast ändra fåtal ord eller lägga till enstaka meningar utan korrekt referering. Detta gäller även kortare stycken ur en text.
  • Att översätta meningar eller stycken utan korrekt referering.
  • Att kopiera design, illustrationer, bilder, kartor, konstverk etcetera och framställa dem som ditt eget arbete.
  • Att presentera muntligt eller lämna in ett skriftligt arbete som någon annan har förberett, genomfört eller skrivit åt dig.
  • Att återanvända text som du själv skrivit tidigare, exempelvis inom en annan kurs, kallas självplagiering, och är förbjudet.

Samtliga inlämningsuppgifter, hemtentamina, uppsatser och liknande texter kontrolleras normalt genom Urkund, ett textmatchningsverktyg som spårar plagiat.

Ange alltid källan om du kopierar eller refererar någon annans material

Plagiat föreligger även när likheten med ett verk som redan finns är så stor att vad som utges för ett nytt självständigt verk inte kan anses vara detta. Om du kopierar och använder någon annans texter, bilder eller annat material i ditt eget arbete utan att ange källan så att det framstår som om det är du som skapat detta så är det alltså ett plagiat.

Fusk

Plagiat är fusk och om sådant upptäcks i exempelvis ett examensarbete, en hemtentamen, en rapport eller en seminarieuppgift blir studenten inte godkänd och disciplinära åtgärder kan komma ifråga. Plagiat – liksom andra typer av fusk – anmäls till universitetets disciplinnämnd. Universitetet ser mycket allvarligt på fusk.

Fusk uppdagas i regel genom lärarens kunskap och erfarenhet. Till sin hjälp har läraren textjämförelseverktyg som används för att upptäcka plagiat genom att jämföra en inlämnad text med material på Internet och i databaser. Riktlinjer för disciplinärenden finns i universitetets regelbok.