Det finns flera skäl till detta. Analys, tolkningar och påståenden av olika slag är av tveksamt värde om läsaren inte känner till vad för slags material de grundar sig på. Tydliga referenser och en korrekt uppställd referensförteckning gör det möjligt för läsaren att själv granska och värdera de

Korrekt citat- och referensteknik

Det är grundläggande att använda en korrekt citat- och referensteknik och att redovisa utgångspunkter och metoder. Det finns olika standardiserade sätt att skriva referenser i akademisk text. Oavsett vilket system du använder är det viktigt att du är konsekvent och noggrann. Det är givetvis viktigt att citat är ordagranna och att källor anges korrekt. Sidhänvisning ska alltid finnas med vid direkta citat eftersom läsaren lätt ska kunna kontrollera citatet och det ursprungliga sammanhanget.

Plagiat

Att använda sig av andras formuleringar eller idéer utan att ange varifrån de hämtats innebär att man gör sig skyldig till plagiat. Att översätta och/eller byta ut några ord i en annans text och presentera den som sin egen är givetvis också ett slags plagiat. Det får inte råda någon tvekan om vad som är dina egna formuleringar och idéer och vad som hämtats från annat håll.

Ange alltid källan om du kopierar eller refererar någon annans material

Plagiat föreligger även när likheten med ett verk som redan finns är så stor att vad som utges för ett nytt självständigt verk inte kan anses vara detta. Om du kopierar och använder någon annans texter, bilder eller annat material i ditt eget arbete utan att ange källan så att det framstår som om det är du som skapat detta så är det alltså ett plagiat.

Fusk

Plagiat är fusk och om sådant upptäcks i exempelvis ett examensarbete, en hemtentamen, en rapport eller en seminarieuppgift blir studenten inte godkänd och disciplinära åtgärder kan komma ifråga. Plagiat – liksom andra typer av fusk – anmäls till universitetets disciplinnämnd. Universitetet ser mycket allvarligt på fusk.

Fusk uppdagas i regel genom lärarens kunskap och erfarenhet. Till sin hjälp har läraren textjämförelseverktyg som används för att upptäcka plagiat genom att jämföra en inlämnad text med material på Internet och i databaser. Riktlinjer för disciplinärenden finns i universitetets regelbok.