Under termin 6 läses:
KG3217 Samhällsplanering III, 30 hp

Kursen innehåller:

1. Samhällsvetenskaplig teori och metod – fokus planering, 7,5 hp

Som moment 2 väljs ett av tre alternativ:
2. Planeringens utmaningar i det globala syd, 7,5 hp
2. Boende, segregation och flyttningar, 7,5 hp
2. Historisk landskapsgeografi, 7,5 hp

3. Examensarbete i samhällsplanering, 15 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KG3217
Samhällsplanering I och II, 60 hp samt 30 hp i nationalekonomi eller statistik samt ytterligare 30 hp i något eller några av följande huvudområden: kulturgeografi, nationalekonomi, statistik, arkeologi, ekonomisk historia, etnologi, geovetenskap, miljövård, samhällsplanering, sociologi eller statsvetenskap, eller
motsvarande.

Kursens innehåll

Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna:

1. Samhällsvetenskaplig teori och metod – fokus planering

 • redogöra för olika vetenskapliga traditioner, metodologier och vetenskapsteoretiska begrepp.
 • reflektera över och föra en fördjupad diskussion om olika tolkningsläror och deras förhållande tillplaneringsforskning.
 • analysera och problematisera planeringsforskning och annan forskning utifrån dess kunskapsteoretiskautgångspunkter och tillämpade tolkningsläror.
 • identifiera och värdera aktuell forskning inom valt tema.

2. Planeringens utmaningar i det globala syd

 • redogöra för historiska och nutida planeringsutmaningar i urbana områden i det globala syd.
 • redogöra för hur olika utvecklings- och planeringsteorier förklarar historiska och nutida utmaningar församhällsplanering.
 • analysera konsekvenser av urbana och regionala planeringsstrategier.
 • diskutera framtida utmaningar och möjliga lösningar för samhällsplanering i det global syd.

2. Boende, segregation och flyttningar

 • förklara hur segregation och bostadssystems utformning påverkar människors levnadsvillkor.
 • beskriva och analysera lokala bostadsmarknader och flyttmönster i ett livsloppsperspektiv.
 • redogöra för forskningen om hur blandade och homogena grannskap påverkar människors livsvillkor samthur grannskap och städer formas av individers flyttningar.
 • identifiera och analysera teoretiska och empiriska ansatser inom segregationsforskning under det senasteårhundradet.
 • diskutera för- och nackdelar med olika metoder för att studera segregation och dess konsekvenser.

2. Historisk landskapsgeografi

 • redogöra för huvuddragen i landskapets historia och förklara förändringar utifrån olika teoretiskaperspektiv.
 • använda och kombinera olika typer av källmaterial och metoder för historiska landskapsanalyser.
 • tillämpa teoretiska kunskaper i en historisk landskapsanalys.

3. Examensarbete i samhällsplanering

 • formulera en problemställning med anknytning till behandlade teman inom tidigare kurser i samhällsplanering och operationalisera denna i ett självständigt vetenskapligt arbete, ett examensarbete förkandidatexamen inom samhällsplanering.
 • självständigt framställa ett vetenskapligt arbete.
 • tolka, analysera och relatera examensarbetets resultat till ett större vetenskapligt sammanhang, vilketinnefattar aktuell forskning och bedömningar utifrån vetenskaplig teori, modeller och begrepp.
 • granska andras examensarbeten enligt de krav som ställs för examensarbeten i samhällsplanering pågrundnivå.
 • i alla situationer identifiera forskningsetiska problem och normer och granska sitt eget och andras arbetenutifrån ett sådant normsystem.

Undervisning

Obligatorisk undervisning är introduktioner, föreläsningar, seminarier, övningar och handledning. 

Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras genom kunskapskontroll av de förväntade studieresultaten. Kunskapskontroll sker genom muntliga och skriftliga prov. Examination sker genom inlämningsuppgifter, tentamen, muntlig redovisning vid seminarier och övningar, eget arbete och opposition på annan students arbete. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga prov.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Anders Rickegård.
Kurskod: KG3217.
Nivå: Grundnivå.
Huvudområde: Samhällsplanering.
Undervisningsspråk: Svenska, utöver momentet Planeringens utmaningar i det globala syd, 7,5 hp, som ges på engelska.
Studietakt: Heltid.
Kursstart: Vårtemin.
Terminsperiod: A−D.
Samläsning (beroende på val): Planeringens utmaningar i det globala syd, 7,5 hp, Boende, segregation och flyttningar, 7,5 hp, eller Historisk landskapsgeografi, 7,5 hp.
Behörighet: Se ovan.
Urval: Inget urval.

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Mondo. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan.

Övrigt

Kursen ges sista gången vt 2021 och ersätts därefter av kurserna: