PROGRAMSTRUKTUR
Termin 1: Kurser inom samhällsplanering (obligatoriska)
Termin 2: Kurser inom samhällsplanering (obligatoriska)
Termin 3: Valbara eller valfria kurser
Termin 4: Valbara eller valfria kurser
Termin 5: Kurser i samhällsplanering samt valbara eller valfria kurser
Termin 6: Examensarbete i samhällsplanering samt valbara eller valfria kurser

 

*60 hp är valbara kurser på grundnivå som ges av de nio samverkande institutionerna. Inför varje termin fastställer Kulturgeografiska institutionen vilka kurser som är valbara – dessa kurser meddelas i särskild förteckning. Av de valbara kurserna utgörs en termin av Nationalekonomi I, 30 hp, eller Statistik I, 30 hp, eller motsvarande kurser – dessa obligatoriska 30 hp bör studeras termin 3 eller termin 4. Därutöver är 30 hp valfria kurser. Maximalt 30 hp kurser på avancerad nivå kan ingå i programmet.

Detaljer om programmets obligatoriska kurser

Utbildningar förändras ständigt. De setts över, utvecklas och anpassas till aktuell forskning, förändringar i regelverk, praktik och andra förhållanden. Sedan samhällsplanerarutbildningen vid Stockholms universitet blev ett sammanhållet utbildningsprogram 1977 har utbildningen förändrats flera gånger. Mindre justerngar görs inför varje termin.

Inför höstterminen 2019 genomfördes ett större utvecklingsarbete som innebär omdaning av Samhällsplanerarprogrammets struktur och innehåll. En del i detta är att utbildningsplanen – alltså det dokument som bland annat styr vilka kurser som ingår i programmet – har reviderats. Därefter kommer nya kursplaner fastställas för alla kurser som är obligatoriska och för ett antal kurser som är valbara. Information om de nya kursernas innehåll finns tillgänglig här på webben.

Uppflyttningsregler

För fortsätta studier inom programmet och inom en viss kurs måste studenten först klara av vissa kurser eller ett visst antal högskolepoäng från föregående kurser. Särskilda regler gäller för antagning till valbara och valfria kurser och till utlandsstudier inom studentutbyte. Kursspecifik behörighet anges i respektive kursplan.

För att börja på termin 2 krävs minst 15 hp från programmets första termin.

För att börja på termin 5 och termin 6 krävs 60 hp från programmets två första terminer och minst 30 hp kurser från programmets tredje och fjärde terminer.

Studerande, som antagits till programmet och ej slutfört det inom de planerade tre studieåren, kan begära att få slutföra programmet även efter det att utbildningsplanen upphört att gälla. Därvid gäller de begränsningar som anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående kurserna.

Utbildningsplan

Utbildningsplanen är det dokument som bestämmer programmets utformning i stort. För varje kurs finns en kursplan som bestämmer kursens innehåll.