Kursen behandlar förutsättningar, målsättningar, arbetssätt och metoder för att göra ett externt uppdragsprojekt. Ett uppdragsprojekt syftar på ett uppdrag som är utformat i dialog mellan kursdeltagare och en extern organisations strategiska överväganden. Litteraturstudier varvas med tillämpningar och moment som genomförs i samarbete med arbetslivet. Kursen avslutas med ett mer omfattande tillämpat arbete.

Kursen består av Utredningsmetodik, 7,5 hp, och Tillämpat uppdragsprojekt inom kulturgeografi, 22,5 hp.

Förväntade studieresultat

Efter kursen förväntas du kunna:

  • redogöra för olika arbetssätt för att genomföra ett uppdragsprojekt.
  • använda metoder med relevans för att genomföra ett uppdragsprojekt.
  • inom givna tidsramar genomföra ett uppdragsprojekt.
  • kritiskt och självständigt granska arbetssätt och metoder för att utföra ett uppdragsprojekt med kulturgeografisk inriktning.

Undervisning

Undervisningen innehåller introduktioner, föreläsningar, seminarier, övningar och handledning.

Examination

Examination sker genom tentamen, inlämningsuppgifter, aktivt deltagande vid seminarier och övningar samt muntlig och skriftlig redovisning.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Lowe Börjeson
Kurskod: KG3220
Kursnamn på svenska: Tillämpningar inom kulturgeografi
Kursnamn på engelska: Applied Human Geography
Omfattning: 30 hp
Nivå: Grundnivå
Huvudområde: Kulturgeografi
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Heltid
Kursstart: Vårtermin
Terminsdel: A–D
Målgrupp: Kursen är en obligatorisk del av Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp, men ges även fristående.
Behörighet: 120 hp inklusive examensarbete för kandidatexamen och minst 60 hp i kulturgeografi eller geografi, eller
motsvarande.
Urval: Högskolepoäng (upp till 225).
Anmälan: Se utbildningskatalogen.


Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast två månader före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.