Syftet med kursen är att genom undervisning i samhällsvetenskapliga och rumsliga metod, förbereda studenterna för empirisk materialinsamling och uppsatsarbete under senare kurser i kulturgeografi eller samhällsplanering. Kursen ger studenten kunskap om hur man kommer fram till ett vetenskapligt problem, vilka etiska aspekter förekommer i forskningsprocessen, hur man värderar källor och olika datainsamlingsmetoder, och hur man kan identifiera relevant forskning inom ett visst tema. Kursen ger en introduktion till båda kvantitativa och kvalitativa metoder som används inom kulturgeografi och samhällsplanering.

Förväntade studieresultat

Efter kursen förväntas du kunna: 

  • redogöra för och värdera olika vetenskapliga förhållningssätt inom samhällsplanering och kulturgeografi.
  • kritiskt värdera källor och datainsamlingsmetoder.
  • reflektera över etiska aspekter.
  • argumentera för för- och nackdelar med olika kvantitativa respektive kvalitativa metoder.
  • identifiera aktuell forskning inom relevant tema i vetenskapligt litteratur genom referens- och litteraturdatabaser.
  • tillämpa olika typer av kvalitativa insamlings- och analysmetoder.
  • tillämpa grundläggande deskriptiv statistik.

Undervisning

Undervisningen innehåller introduktion, föreläsningar, seminarier, laborationer, workshop och handledning.

Examination

Examination sker genom muntlig och skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Karen Haandrikman
Kurskod: KG2304
Kursnamn på svenska:  Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder
Kursnamn på engelska:  Social Scientific and Spatial Methods
Omfattning: 7,5 hp
Nivå: Grundnivå
Huvudområde: Samhällsplanering. Kursen kan ingå i kandidatexamen inom huvudområdena kulturgeografi och samhällsplanering.
Undervisningsspråk: Svenska. Enstaka undervisningstillfällen kan ges på engelska.
Studietakt: Heltid
Kursstart: Vårtermin
Terminsdel: C
Målgrupp: Kursen ges fristående och är även en del av Kulturgeografi II – kurspaket befolkning och migration, 30 hp, Kulturgeografi II – kurspaket landskap och miljö, 30 hp, Kulturgeografi II – kurspaket globalisering och städer, 30 hp, andra terminen på Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp, och andra terminen på Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp.
Behörighet:  15 hp från Introduktion till kulturgeografi, 7,5 hp, Samhällsplaneringens grunder, 7,5 hp, Befolkning, miljöoch landskap i förändring, 7,5 hp, Städer och det urbana samhället – lokala och globala utmaningar, 7,5 hp,GIS och rumslig analys I, 7,5 hp, och Samhällsplaneringens organisation, 7,5 hp, eller motsvarande.
Urval: Högskolepoäng (upp till 225).
Anmälan: Se utbildningskatalogen. (Se även kurser under "Målgrupp" ovan.)
Begränsningar: Kursen får inte ingå i examen tillsammans med annan kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.


Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast två månader före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.