Kursen ger en introduktion till samhällsplanering. Här ingår studier av vad som utgör grunderna församhällsplanering, centrala begrepp inom samhällsplanering, planeringsutmaningar, intressekonflikter och olika vetenskapliga perspektiv på samhällsplanering. Dessutom ingår grunderna för akademisk framställning. Kursen behandlar såväl planeringens teori som praktik.

Förväntade studieresultat

Efter kursen förväntas du kunna:

  • redogöra för samhällsplaneringens vetenskapliga grund, utveckling och grundläggande begrepp.
  • förklara relationerna mellan praktik, profession och forskningsfält.
  • identifiera utmaningar och intressekonflikter inom samhällsplanering.
  • använda grundläggande regler för akademisk framställning

Undervisning

Undervisningen innehåller introduktioner, föreläsningar, seminarier, övningar och exkursioner.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter, muntlig redovisning vid seminarier och övningar.

Kursfakta

Kursansvariga lärare: Anders Rickegård
Kurskod: KG1306
Kursnamn på svenska:  Samhällsplaneringens grunder
Kursnamn på engelska: Urban and Regional Planning – Foundations
Omfattning: 7,5 hp
Nivå: Grundnivå
Huvudområde: Samhällsplanering
Undervisningsspråk:  Svenska
Studietakt: Heltid
Kursstart: Hösttermin
Terminsdel: A
Målgrupp: Kursen är en del av första terminen på Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp.
Behörighet: Engelska B/Engelska 6, Matematik C/Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt1a1 +1a2.
Urval: Inget urval. Kursen ges inte fristående.
Anmälan: Antagning sker till Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp.


Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast två månader före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.