Kursen utvecklar din förmåga att skapa, organisera, genomföra och kommunicera projekt inom samhällsplanering. Inom kursen tränas du i arbete i projektform inklusive initiering, planering och genomförande av ett praktiknära projekt. Du identifierar och formulerar problem och frågeställningar, samlar in, bearbetar och analyserar data och drar slutsatser.

Förväntade studieresultat

Efter genomförd kurs förväntas du kunna:

  • initiera, planera och genomföra projekt inom givna tidsramar.
  • identifiera och formulera problem och frågeställningar relevanta för samhällsplaneringens praktik.
  • samla in, bearbeta och analysera empiri samt formulera policyrelevanta slutsatser.
  • muntligt och skriftligt presentera och sammanfatta projekt och resultat för olika målgrupper.
  • kritiskt reflektera kring projekt och sitt eget lärande.

Undervisning

Undervisningen består av introduktion, seminarier och arbetsmöten.

Examination

Examination sker genom muntlig och skriftlig redovisning av projekt, granskning av projekt och projektdagbok.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Anders Rickeård
Kurskod: KG334S
Kursnamn på svenska: Projekt inom samhällsplanering
Kursnamn på engelska: Project in Urban and Regional Planning
Omfattning: 15 hp
Nivå: Grundnivå
Huvudområde: Samhällsplanering
Undervisningsspråk:  Svenska
Studietakt: Heltid
Kursstart: Hösttermin
Terminsdel: C–D
Målgrupp: Kursen är en valbar del av femte terminen på Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp.
Behörighet: 90 hp avslutade kurser, varav minst 60 hp inom samhällsplanering.
Urval: Inget urval. Kursen ges inte fristående.
Anmälan: Anmälan görs till studentexpedition@humangeo.su.se senast 19 april 2022 inför ht 2022.

 

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Athena. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast en månad före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.