Kursens viktigaste teman är plats, identitet och migration. Betoningen ligger på hur migration påverkar plats,identitet och social förändring. med hjälp av lokala och internationella exempel diskuteras hur samhällenskapas, erkänns, vidmakthålls och är belägna som ett resultat av interaktioner mellan människor och platser.Studenterna uppmuntras att kritiskt granska hur våra relationer med identitet och plats förändras över tid ochpå olika platser genom att använda media och litteratur.

Förväntade studieresultat

Efter kursen förväntas du kunna:

  • definiera och förklara centrala begrepp inom forskning om migration, plats och identitet.
  • identifiera och diskutera den mångfald av betydelser som uppkommer i människa-plats interaktioner.
  • utifrån media och akademiska källor kommunicera och tillämpa centrala begrepp inom kultuyrgeografi.
  • kritiskt utvärdera relationerna mellan identitet, plats och migration och hur de är länkade.

Undervisning

Undervisningen innehåller introduktion, föreläsningar, övningar, seminarier och projektarbete.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen samt muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete.

Kursfakta

Kursansvariga lärare: Danielle Drozdzewski
Kurskod: KG2307
Kursnamn på svenska: Plats, identitet och migration
Kursnamn på engelska: Place, Identity and Migration
Omfattning: 7,5 hp
Nivå: Grundnivå
Huvudområde: Kulturgeografi
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Heltid
Kursstart: Vårtermin (ges varannat år, nästa gång vt 2022)
Terminsdel: A
Målgrupp: Kursen ges fristående och är även en del av Kulturgeografi II – kurspaket befolkning och migration, 30 hp, och valbar inom andra terminen på Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp, och inom bland annat Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp, Kandidatprogram i geografi, 180 hp, och Kandidatprogram i global utveckling, 180 hp.
Behörighet: 15 hp från Introduktion till kulturgeografi, 7,5 hp, Befolkning, miljö och landskap i förändring, 7,5 hp, Städeroch det urbana samhället – lokala och globala utmaningar, 7,5 hp, GIS och rumslig analys I, 7,5 hp, Samhällsplaneringens grunder, 7,5 hp, Samhällsplaneringens organisation, 7,5 hp, eller 15 hp från Kulturgeografi I, 30 hp. Alternativt 30 hp inom samhällsvetenskapligt eller humanistiskt huvudområde eller i geografi, eller motsvarande.
Urval: Högskolepoäng (upp till 225).
Anmälan: Se utbildingskatalogen.
Begränsningar: Kursen får inte ingå i examen tillsammans med annan kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.


Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast två månader före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.