Kulturgeografi III – kurspaket, 30 hp, syftar till att träna din förmåga till vetenskapligt arbete i kulturgeografi. Kurspaketet är termin tre på vägen mot en kandidatexamen inom huvudområdet kulturgeografi.

De tre kurserna är obligatoriska på femte terminen på Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp.

Ingående kurser:

 • Teorier inom kulturgeografi, 7,5 hp
 • Samhällsvetenskapliga metoder och forskningsdesign inom kulturgeografi, 7,5 hp
 • Examensarbete i kulturgeografi, 15 hp

Teorier inom kulturgeografi, 7,5 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper i samhällsvetenskapliga teorier och vetenskapsteoretiska perspektiv. Kursen ger vidare kunskap om vad teori och teoretiska angreppssätt innebär och vilken roll teorin och begreppen har för den vetenskapliga analysen. Centrala teorier och begrepp samt huvuddragen i utvecklingen av olika vetenskapsteoretiska perspektiv belyser hur geografi har förändrats som vetenskap. Genom kursen läggs den teoretiska grunden för att kunna genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete. 

Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna:

 • förklara teorins roll i produktionen av kunskap.
 • jämföra och beskriva olika vetenskapsteoretiska perspektiv och deras begränsningar.
 • identifiera centrala teorier inom geografiämnet och hur dessa påverkats av samhällsutvecklingen.
 • analysera forskning utifrån dess vetenskapsteoretiska utgångspunkter.

Samhällsvetenskapliga metoder och forskningsdesign inom kulturgeografi, 7,5 hp

Kursen behandlar centrala kvalitativa och kvantitativa metoder som används inom kulturgeografi. Kursen handlar om att analysera och kritiskt granska olika metoders begränsningar och möjligheter. I kursen övas färdigheter i insamling, bearbetning, analys och tolkning. Under kursen behandlas också viktiga etiska aspekter vid vetenskapliga undersökningar. En avslutande del handlar om att designa och kritiskt förhålla sig till de metodiska delarna av en studie genom att skriva ett uppsats-PM.

Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna:

 • granska, tillämpa och kritiskt analysera vetenskapliga metoder och konsekvenserna av metodval avseende metoder för insamling, analys och tolkning av olika typer av empiri.
 • visa fördjupad förmåga att värdera och diskutera olika metodologiska ansatser.
 • diskutera och värdera etiska aspekter vid vetenskaplig analys.
 • designa en studie och tillämpa metoder för att hantera kulturgeografiska frågeställningar.

Examensarbete i kulturgeografi, 15 hp

Kursen består av ett självständigt vetenskapligt arbete, ett examensarbete för kandidatexamen inom kulturgeografi, där metod- och teorikunskaper tillämpas.

Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna:

 • formulera en problemställning med anknytning till behandlade teman inom tidigare kurser i kulturgeografi och operationalisera denna i ett självständigt vetenskapligt arbete.
 • självständigt framställa ett vetenskapligt arbete.
 • tolka, analysera och relatera examensarbetets resultat till ett större vetenskapligt sammanhang, vilket innefattar aktuell forskning och bedömningar utifrån vetenskaplig teori, modeller och begrepp.
 • granska andras examensarbeten enligt de krav som ställs för examensarbeten i kulturgeografi på grundnivå.
 • i alla situationer identifiera forskningsetiska problem och normer och granska sitt eget och andras arbeten utifrån ett sådant normsystem.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Lowe Börjeson (Teorier inom kulturgeografi, 7,5 hp, och Samhällsvetenskapliga metoder och forskningsdesign inom kulturgeografi, 7,5 hp) och Andrew Byerley (Examensarbete i kulturgeografi, 15 hp).
Kurskod: KG3300
Kursnamn på svenska: Kulturgeografi III – kurspaket
Kursnamn på engelska: Human Geography III – course package
Omfattning: 30 hp
Nivå: Grundnivå
Huvudområde: Kulturgeografi
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Heltid
Kursstart: Hösttermin
Terminsperiod: A–D
Målgrupp: Kurspaketet innehåller tredje terminens kurser för kandidatexamen inom kulturgeografi.
Behörighet:  60 hp avslutade kurser inom kulturgeografi inklusive Uppsats i kulturgeografi, 7,5 hp, eller motsvarande.
Urval: Inget urval
Anmälan: Se utbildningskatalogen.


Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Athena. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast en månad före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.