Kursen ger grundläggande kunskaper om geografisk informationsbehandling och kartografi samt förmåga iatt arbeta med olika digitala metoder att fånga data och skapa kartor och göra analyser i geografiska informationssystem (GIS). Stor vikt fästs vid analys av information.

Kursen ger kunskap om hur digitalhantering av geografisk information kan användas, både teoretiskt och genom tillämpade exempel. Inom kursen genomförs ett antal projektarbeten med olika tematiska innehåll.

Kursen ges flera gånger under läsåret varav en gång på distans, se "Kursfakta" nedan.

Förväntade studieresultat

Efter kursen förväntas du kunna:

  • redogöra för kvalitet, särdrag och användningsområden för olika typer av kartmaterial och geografiskinformation.
  • praktiskt tillämpa kartografins grunder såsom projektion, koordinatsystem och kartografiskakonventioner.
  • tolka och analysera geografisk information.
  • diskutera och kritiskt reflektera kring geografisk information.
  • redovisa resultat och kunskaper skriftligt på ett vetenskapligt korrekt sätt.

Undervisning

Undervisningen innehåller introduktion, föreläsningar, övningar, seminarier och projektarbete.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen samt muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete.

Kursfakta

Kursansvariga lärare:

Samaneh Khaef (ht A–B, 50 %, engelska), Oscar Jacobsson (ht C–D, 50 %, distans, svenska) och Anders Wästfelt (ht D, 100 %, svenska).

Kurskod: KG1304
Kursnamn på svenska:  GIS och rumslig analys I
Kursnamn på engelska:  GIS and Spatial Analysis I
Omfattning: 7,5 hp
Nivå: Grundnivå
Huvudområde: Kulturgeografi. Kursen kan ingå i kandidatexamen inom huvudområdena kulturgeografi och samhällsplanering.
Undervisningsspråk: Svenska respektive engelska
Studietakt: Heltid respektive halvtid
Kursstart: Hösttermin och vårtermin (Vt ges kursen endast inom Samhällsplanerarprogrammet.)
Terminsdel: A–B (ht, 50 %, engelska), C–D (ht, distans, 50 %, svenska)*, D (ht, 100 %, svenska) och A (vt, 100 %, svenska)
Målgrupp: Kursen ges fristående och är även en del av Kulturgeografi I – kurspaket, 30 hp, första terminen på Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp, och andra terminen på Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp.
Behörighet:  Grundläggande behörighet.
Urval: Betyg 34 %, högskoleprov 33 %, högskolepoäng 33 %. (Då kursen ges fristående.)
Anmälan: Se utbildningskatalogen. (Då inte antagning sker till Kulturgeografi I – kurspaket, 30 hp, Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp, eller Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp.)
Begränsningar: Kursen får inte ingå i examen tillsammans med annan kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. Kursen KG1304 GIS och rumslig analys I, 7,5 hp, ersätter – och motsvarar i stort – Geografisk informationsbehandling och kartografi, 7,5 hp, inom kursen KG1201 Kulturgeografi I, 30 hp, KG1206 Geografisk informationsbehandling och kartografi, 7,5 hp, och Geografiska data, 7,5 hp, inom KG1217 Samhällsplanering I, 30 hp. Kursen KG1304 GIS och rumslig analys I, 7,5 hp, motsvarar även i stort GIS-inslagen i de båda kursmomenten Geografisk metodik I, 6 hp, inom GE2018 Geografi I, GN, 30 hp, och Geografisk metodik II, 7,5 hp, inom GE4001 Geografi II, 30 hp.


* Observera att den kurs som ges på halvfart på svenska under höstterminen (C−D) ges på distans och förutsätter tillgång till pc med Windows 10, studentlicens för programmet ArcGIS tillhandahålls av universitetet. Den student som så önskar kan få tillgång till pc i GIS-laboratorium i Geovetenskapens hus på campus Frescati.

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast två månader före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.