På kursen studeras boende, segregation och flyttningar och samband däremellan ur ett brett perspektiv. Vidarestuderas orsaker till segregation och hur segregationen påverkar individer och samhällen, och särskilda fall såsom skolsegregation, arbetsmarknadssegregation och segregation av äldre och migranter. Inte minst behandlarkursen hur segregationen påverkas av bostadsmarknaden och av hur olika bostadsområden är utformade. Ettcentralt tema är vad som styr människors flyttningar så som preferenser och bostadsförhållanden, samt hurgrannskap och städer formas av individers flyttningar. Kursen ger prov på metoder och data för analys avsegregation och flyttningar.

Förväntade studieresultat

Efter kursen förväntas du kunna:

  • förklara hur segregation och bostadssystems utformning påverkar människors levnadsvillkor.
  • beskriva och analysera lokala bostadsmarknader och flyttmönster i ett livsloppsperspektiv.
  • redogöra för forskningen om hur blandade och homogena grannskap påverkar människors livsvillkor samt hur grannskap och städer formas av individers flyttningar.
  • identifiera och analysera teoretiska och empiriska ansatser inom segregationsforskning under det senaste århundradet.
  • diskutera för- och nackdelar med olika metoder för att studera segregation och dess konsekvenser.

Undervisning

Undervisningen innehåller föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter samt muntlig redovisning vid seminarier och övningar.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Bo Malmberg
Kurskod: KG2308
Kursnamn på svenska: Boende, segregation och flyttningar
Kursnamn på engelska: Housing, Segregation and Moves
Omfattning: 7,5 hp
Nivå: Grundnivå
Huvudområde: Kulturgeografi
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Heltid
Kursstart: Vårtermin
Terminsdel: B
Målgrupp: Kursen ges fristående och är även en del av Kulturgeografi II – kurspaket befolkning och migration, 30 hp, och valbar inom andra terminen på Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp, och inom bland annat Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp, Kandidatprogram i geografi, 180 hp, och Kandidatprogram i global utveckling, 180 hp.
Behörighet:  15 hp från Introduktion till kulturgeografi, 7,5 hp, Befolkning, miljö och landskap i förändring, 7,5 hp, Städer och det urbana samhället – lokala och globala utmaningar, 7,5 hp, GIS och rumslig analys I, 7,5 hp, Samhällsplaneringens grunder, 7,5 hp, Samhällsplaneringens organisation, 7,5 hp, eller 15 hp från Kulturgeografi I, 30 hp. Alternativt 30 hp inom samhällsvetenskapligt eller humanistiskt huvudområde eller i geografi, eller motsvarande.
Urval: Högskolepoäng (upp till 225).
Anmälan: Se utbildningskatalogen.
Begränsningar: Kursen får inte ingå i examen tillsammans med annan kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.


Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast två månader före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.