Syfte och kunskapsmål

Det övergripande kunskapsmålet är att studenten kan, i samarbete med en extern organisation, tillämpa sina metod- och teorikunskaper och kunna reflektera över resultatets användbarhet. Ett ytterligare syfte är att göra studenten anställningsbar.

Innehåll och undervisningsmetoder

I samverkan med arbetslivet samlar studenten in, bearbetar och analysera data utifrån relevanta frågeställningar samt redovisar sina resultat skriftligt och muntligt.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Lowe Börjeson.
Kurskod: KG4207.
Nivå: Grundnivå.
Huvudområde: Kulturgeografi.
Undervisningsspråk: Svenska.
Studietakt: Heltid.
Kursstart: Hösttermin och vårtermin.
Terminsperiod: Kursen ges både A–B och C–D.
Behörighet: 150 hp och examensarbete, 15 hp, i kulturgeografi eller geografi eller 15 hp från masterprogram i kulturgeografi.
Urval: Högskolepoäng (upp till 225).
Anmälan: Se utbildningskatalogen.

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Mondo. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast en månad före kursstart. Schemat är tillgängligt här från en månad före kursstart till kursstartsveckan, men mindre schemajusteringar kan göras senare.