Kursen består av momenten Migration och globala processer, 7,5 hp, Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp, Ekonomisk geografi, 7,5 hp, och Uppsats i kulturgeografi, 7,5 hp.

1. Migration och globala processer
I en globaliserad värld ökar rörligheten mellan och inom länder. Internationell migration och urbanisering är viktiga delar av denna process. Momentet belyser processer som driver och påverkar rörlighet mellan landsbygd och stad samt migration mellan länder, i såväl det globala nord som i det globala syd. Den behandlar även konsekvenserna av denna ökade rörlighet i exempelvis boendesegregation och segmenterade arbetsmarknader samt migranters möjligheter och egna strategier. Momentet behandlar vidare hur globala krafter formar urbana och rurala platser i olika delar av världen, samt hur både städer och landsbygder är globalt förankrade. Momentet har ett internationellt perspektiv och problematiserar gränsdragningen mellan stad och land, nord och syd och det lokala och det globala.

2. Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv
Momentet behandlar aktuella miljöfrågor – globala och lokala – och teorier om miljö och samhälle med fokus på politisk ekologi och kulturgeografiska perspektiv. Viktiga teman som tas upp är den politiska och ekonomiska maktens ansvar, betydelsen av lokal kunskap och deltagande i förändringsprocesser, den diskursiva makten över miljöfrågor (hur, varför och av vem formuleras ett miljöproblem, vad innebär hållbar utveckling?) samt naturvårdsfrågor som t ex bevarande av biologisk mångfald. Exempel från landsbygd och städer i Sverige, Europa och Afrika diskuteras.

3. Ekonomisk geografi
Momentet behandlar globaliseringen och hur den orsakar ojämn geografisk utveckling och en rumslig och social polarisering. Ekonomiska strukturomvandlingsfrågor behandlas och hur detta innebär att stora transnationella företag utvecklas och att små företag etableras. Perspektivet är brett samhällsvetenskapligt och diskuterar relationer mellan ekonomiska, politiska och sociala processer.

4. Uppsats i kulturgeografi
Uppsats i kulturgeografi består av ett självständigt arbete samt föreläsningar och seminarier som förberedelser för uppsatsarbetet. Momentet avslutas med en kritisk granskning av en uppsats samt försvar av den egna uppsatsen.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Lowe Börjeson.
Kurskod: KG2208.
Nivå: Grundnivå.
Huvudområde: Kulturgeografi.
Undervisningsspråk: Svenska.
Studietakt: Heltid.
Kursstart: Vårtermin.
Terminsperiod: A–D.
Samläsning med: Migration och globala processer, 7,5 hpMiljöutmaningar i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp, och Ekonomisk geografi, 7,5 hp.

Behörighet: Kulturgeografi I, GN, 30 hp, eller Grundkurs i kulturgeografi, 20 p.
Urval: Högskolepoäng (upp till 225).
Anmälan: Se utbildningskatalogen.

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Mondo. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast en månad före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.