Syfte och kunskapsmål

Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna:
– förklara ur ett planeringsperspektiv hur segregation och bostadssystems utformning påverkar människors levnadsvillkor
– beskriva och analysera lokala bostadsmarknader
– redogöra för forskningen om blandade och homogena grannskap påverkar människors livsvillkor
– identifiera och analysera de teoretiska ansatser som dominerat urbanforskningen under det senaste århundradet
– diskutera för- och nackdelar med olika metoder och verktyg för att studera segregation och dess konsekvenser

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen sammanlänkar forskning om boendesegregation, grannskapseffekter och bostadssystem. Boendesegregation utgår från rumslig fördelning av människor i grannskap och utan effekter av segregation skulle inte motåtgärder vara så viktiga inom samhällsplaneringen. I kursen behandlas olika sätt på vilka segregation och grannskapseffekter mäts. När bostadstyper och upplåtelseformer separeras rumsligt och tillgången är ojämlik påverkar detta segregation och grannskapseffekter. För att planera mot segregation och negativa grannskapseffekter diskuteras social blandning och homogenitet i bostadsplaneringen.

Undervisning sker i form av introduktion, föreläsningar och seminarier.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Eva Andersson.
Kurskod: KG7235.
Nivå: Avancerad nivå.
Huvudområde: Samhällsplanering.
Undervisningsspråk: Engelska.
Studietakt: Halvtid.
Kursstart: Vårtermin, vartannat år, kursen ges nästa gång 2019. 
Terminsperiod: C–D.
Behörighet: Kandidatexamen med 90 hp i samhällsplanering eller kulturgeografi eller antagen till masterprogram i samhällsplanering, kulturgeografi, globalisering, miljö och social förändring, samhällsvetenskapliga miljöstudier eller demografi och Engelska 6, eller motsvarande.
Urval: Högskolepoäng (upp till 270).
Anmälan: Se utbildningskatalogen.

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Mondo. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast en månad före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.