Syfte och kunskapsmål

Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna: 
– diskutera och jämföra samhällsplanering i ett urval europeiska länder,
– tolka och analysera planeringssystem och -kulturer i Europa och dess tillämpningar,
– analysera planeringsrelevanta policys på EU-nivå och dess tillämpningar inom ett flernivåstyrningssystem.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen fokuserar på (1) den europeiska dimensionen av rumslig planering och (2) på nationella system för rumslig planering i ett jämförande perspektiv. Inom det första analyseras uppkomsten och påverkan av diskursen om EU:s rumsliga politik med avseende på ett antal nyckelkoncept, normbilder, huvudsakliga policydokument och policyinstrument. Särskilt fokus läggs på transnationella och gränsöverskridande samarbeten inom rumslig planering. Angående det andra identifieras likheter och skillnader mellan ett antal europeiska länder (t.ex. Sverige i jämförelse med Finland, Nederländerna och Tyskland) relaterat till t.ex. den institutionella organiseringen av planering, dess tematiska tillämpningsområden och dominerande normativa koncept och instrument. Analysen hjälper kursdeltagaren att se kritiskt på begreppen ”planeringsfamiljer” och ”planeringskulturer” i ett såväl gränsöverskridande som nationellt (och delvis regionalt) perspektiv i Europa. En av kursens nyckelfrågor är i vilken utsträckning vi kan se en europeisering av rumslig planering i Europa och i vilken grad nuvarande olikheter mellan nationella planeringsfamiljer och -kulturer förefaller vara hållbara över tid.

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Peter Schmitt.
Kurskod: KG7233.
Nivå: Avancerad nivå.
Huvudområde: Samhällsplanering.
Undervisningsspråk: Engelska.
Studietakt: Heltid.
Kursstart: Vårtermin, vartannat år, kursen ges 2016 och därefter 2018.
Terminsperiod: C.
Behörighet: Kandidatexamen med 90 hp i samhällsplanering eller kulturgeografi eller antagen till masterprogram i samhällsplanering, kulturgeografi, globalisering, miljö och social förändring eller samhällsvetenskapliga miljöstudier och Engelska 6, eller motsvarande.
Urval: Kursen ges endast för studenter antagna till masterprogram vid Kulturgeografiska institutionen. Inget urval sker i den gruppen.
Anmälan via antagning.se.

Övrigt: Kursen bygger vidare på kunskaper och färdigheter inhämtade under studier för kandidatexamen och på avancerad nivå inom kurserna KG7230 Teoretiska perspektiv på samhällsplanering, 7,5 hp, och KG7231 Planeringspraktiker i städer och regioner, 7,5 hp.

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Mondo. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast en månad före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.