Den som har läst kulturgeografi kan välja bland en rad skilda yrkesområden beroende på inriktning. Kulturgeografikurser bör kombineras med andra ämnen till en kandidat- eller masterexamen. Sedan 2009 finns ett treårigt Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys och sedan 2007 ger institutionen tre olika tvååriga masterprogram varav ett i kulturgeografi. För att ta en kandidatexamen kan du antigen följa ett program (Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys eller Samhällsplanerarprogrammet) eller läsa fristående kurser medan du för en masterexamen måste vara antagen till ett program (Masterprogram i kulturgeografi).

Samhällsplanering
Kulturgeografi i kombination med till exempel miljövård, sociologi, statistik, statsvetenskap, national- eller företagsekonomi ger en synnerligen lämplig utbildning för arbete med samhällsplanering. Det tvärvetenskapliga Samhällsplanerarprogrammet (180 hp) ger en bred kompetens för arbete med olika planeringsuppdrag och som en fördjupning ges även ett Masterprogram i samhällsplanering (120 hp).

Såväl samhällsplanerare som kulturgeografer arbetar inom kommuner och statliga organisationer, men också i konsultföretag. Kulturgeografens uppgift består ofta i att samla in, sammanställa, analysera och redovisa uppgifter från många olika källor. Inom en kommun kan arbetsuppgifterna vara att utarbeta planer för hur marken skall användas, var och i vilken omfattning bostäder och arbetsplatser skall byggas eller hur barnomsorg och kommunikationer skall ordnas. I landstingen finns planeringsuppgifter som gäller hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, utveckling av turism och annat.

På länsstyrelserna finns många enheter med planerande uppgifter. På enheten för regional utveckling samlar man in fakta och gör prognoser för utveckling av bland annat befolkning, sysselsättning och näringsliv. På planenheten samordnar man kommunernas planer och gör dessutom egna utredningar. Inom kulturmiljövården har länsantikvarien bland annat till uppgift att avgränsa de historiska miljöer som skall bevaras, och ange hur de bör behandlas för att bli till glädje för kommande generationer. Riksövergripande planering utförs bland annat i regeringskansliet och centrala ämbetsverk, som Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Boverket och Vägverket. De planerar hushållningen med mark och vatten, naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv, industrilokalisering med mera.

Media
Kulturgeografi i kombination med förslagsvis statsvetenskap kan vara lämpligt för den som arbetar som eller utbildar sig till journalist.

Kulturmiljö
Kulturgeografi i kombination med arkeologi, etnologi, historia och konstvetenskap är en lämplig utbildning för museiverksamhet och för kulturmiljövårdsarbete.

Bistånd
Kulturgeografi med socialantropologi, u-landskunskap och nationalekonomi riktar sig bland annat mot arbete med biståndsfrågor.

Miljö
Kulturgeografi tillsammans med naturgeografi och biologi är av värde för arbete med miljö- och naturvårdsfrågor.

Komplement till teknisk utbildning
Studier i kulturgeografi är också värdefulla som komplettering till teknisk utbildning. För en arkitekt eller väg- och vattenbyggare kan kunskaper i kulturgeografi ge en bättre förmåga att anpassa tekniska lösningar till en existerande eller framtida mänsklig verksamhet.

Offentligt och privat
Kulturgeografer anställda vid konsultföretag har uppgifter som liknar dem inom offentliga sektorn. Större konsultuppdrag kan röra trafiksystem, översiktsplaner och bevarandeplanering. Uppgifter för kulturgeografer finns även inom bransch- och intresseorganisationer.

Och mycket annat
Listan på ämnen som är lämpliga att kombinera med kulturgeografi i en utbildning kan bli lång. Valet beror på dina egna intressen och yrkesplaner. Ett råd till dig som är osäker om din egen utbildning är att börja med att läsa något som du verkligen är intresserad av. Det leder ofta till att du engagerar sig rejält i studierna och det brukar ge goda studieresultat. Läs på om de kurser och utbildningsprogram som verkar intressanta innan du bestämmer vad du vill studera först. Efter ett par terminers studier upptäcker du antagligen vilka kurser du sedan behöver som komplement.

Du som vill veta mer om arbetsmarknaden, lediga jobb, prognoser för olika jobb, praktikplatser, att söker arbete med mera kan kontakta studievägledaren vid institutionen eller universitetets karriärservice.