En serie, inledd 1999, för arbeten inom det för natur- och kulturgeografiska institutionerna gemensamma geografkurserna.

ISSN 1403-9362.

Beställs liksom Meddelanden och Kulturgeografiskt seminarium från Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, e-post information@humangeo.su.se, eller från Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet, se www.natgeo.su.se.