Kulturgeografiska institutionens systematiska miljöarbete styrs av Stockholms universitets miljöpolicy och miljöledningssystem, institutionens miljöpolicy och institutionens miljöhandlingsplan.

Miljöpolicy för Kulturgeografiska institutionen

Institutionens nuvarande miljöpolicy gäller utöver vad som krävs inom hela universitetet. Policyn tar upp åtta målområden, som institutionen kan påverka.

Papper
En stor miljöeffekt är vår användning av papper. Institutionens pappersförbrukning bör minimeras. Alla administrativa processer bör minimera pappersanvändning. Kursbeskrivningar, kursanvisningar och momentanvisningar och andra papper bör inte delas ut på papper. Arkivering på papper bör bara ske om det är nödvändigt.

Förbrukningsmaterial
Institutionens verksamhet på campus generar inte så mycket påverkan genom förbrukningsmaterial förutom i institutionens kök. Diskmedel, kaffe, mjölk, socker och te ska vara ekologiskt eller miljömärkt och bör även vara rättvisemärkt. Engångsartiklar, som plastmuggar, bör inte användas då det finns alternativ.

Hushållskompost
Vi vill också arbeta för att Geovetenskapens hus i sin helhet ska ha möjlighet till hushållskomposteringsmöljigheter för både anställda och studenter.

Resor
Utsläpp av växthusgaser orsakade av tjänste- och utbildningsresor bör genomföras i första hand med miljömärkta eller mindre belastande alternativ. Enligt universitetets policy för resor och möten ska ”om inga särskilda skäl finns ska annat färdmedel än flyg, exempelvis tåg och båt, användas för resor som är kortare än 700 kilometer”. Tjänsteresor upp till 1000 km enkel resa bör göras med tåg. Fältkurser och exkursioner upp till 1500 km enkel resa bör i första hand ske med tåg och i andra hand med buss. Är resan inte längre än 1500 km enkel resa ska alltid tider och kostnader för tågresa inhämtas. Resor för t.ex. enklare möten och gästföreläsningar bör ersättas med nätmöten.

Datorer och annan utrustning
När det gäller datorer och anna teknisk utrusning bör miljömärkta eller mindre miljöskadliga produkter bör väljas. Vid val mellan två likvärdiga produkter ska den minst miljöskadliga väljas.

Energi
Vi vill sträva efter att energiförbrukning ska minskas. Ett sätt att göra det är att uppnå ett effektivt utnyttjande av lokaler.

Miljöpolicy
Alla anställda ska känna till Stockholms universitets miljöpolicy och liknande dokument. Alla anställda ska informeras om Stockholms universitets miljöpolicy i samband med anställning och påminnas årligen vid personmöte och via e-post.

Inkludera
Alla verksamma vid institutionen ska medverka i miljöarbetet. Vi vill aktivt inkludera studenterna i det arbetet. Dessa är numerärt fler än antalet anställda

Miljöhandlingsplan för Kulturgeografiska institutionen 2022

Miljöhandlingsplanen pekar ut de mål som ska arbetas med under året. I denna plan som utarbetats av ALM-gruppen och beslutats av institutionsstyrelsen finns tre punkter utpekade.

  • Uppföljning av institutionens resande.
  • Undersöka hur undervisning genomförts under pandemin och ge vägledning inför framtidens pedagogik. Distansundervisning sedan 2020 har gett bättre kunskap om hur undervisning kan genomföras utan resor. Detta gäller såväl digitala lösningar som att exempelvis ersätta bussexkursioner med exkursioner till fots.
  • Informera kring miljöarbetet och underlätta engagemang från studentkår, studentråd och studenter.
    Inom kursen Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp, analyserar studenterna universitetets och institutionens miljöarbete och föreslår förändringar.

Uppföljning

Institutionens interna miljöarbete följs upp löpande vid ALM:s möten (se nedan), vid en årlig ledningens genomgång av föregående års miljöhandlingsplans måluppfyllelse, genom svar på årliga enkäter om miljöarbetet vid universitetets institutioner samt vid återkommande granskningar av interna och externa miljörevisorer, som rapporterar till universitetsledningen.

Arbetsgrupp

Institutionens grupp för arbetsmiljö, lika villkor och miljö (ALM) har till uppgift att bevaka miljöfrågorna vid institutionen och lämna förslag till åtgärder som kan bidra till att minska resursförbrukningen, öka användningen av miljöanpassade produkter samt arbeta för ökat medvetande om miljöfrågor hos personal och studerande.

Kontakt
Miljörepresentant vid institutionen är Anders Rickegård.