Kulturgeografiska institutionens systematiska miljöarbete styrs av Stockholms universitets miljöpolicy och miljöledningssystem, institutionens miljöpolicy och institutionens miljöhandlingsplan.

Miljöpolicy för Kulturgeografiska institutionen

Institutionens nuvarande miljöpolicy gäller sedan 2017 utöver vad som krävs inom hela universitetet. Policyn tar upp fem målområden, som institutionen kan påverka:

Papper
Institutionens pappersförbrukning bör årligen minska med 5 %.

 • Kursbeskrivningar, kursanvisningar och momentanvisningar bör inte delas ut på papper.

Förbrukningsmaterial
Utsläpp orsakade av förbrukningsmaterial i institutionens kök bör minska för varje år.

 • Diskmedel, kaffe, mjölk, socker och te ska vara ekologiskt eller miljömärkt och bör även vara rättvisemärkt.
 • Engångsartiklar, som plastmuggar, bör inte användas då det finns alternativ

Resor
Utsläpp av växthusgaser orsakade av tjänste- och utbildningsresor bör minska med 5 % årligen.

 • Tjänsteresor upp till 500 km enkel resa ska göras med tåg och bör göras med tåg upp till 1000 km. Är resan inte längre än 1000 km enkel resa ska alltid tider och kostnader för tågresa begäras från resebyrån.
 • Fältkurser och exkursioner upp till 1500 km enkel resa bör i första hand ske med tåg och i andra hand med buss. Är resan inte längre än 1500 km enkel resa ska alltid tider och kostnader för tågresa inhämtas.
 • Resor för t.ex. enklare möten och gästföreläsningar bör ersättas med nätmöten.

Datorer och annan utrustning
Miljömärkta eller mindre miljöskadliga produkter bör väljas.

 • Vid val mellan två likvärdiga produkter ska den minst miljöskadliga väljas.

Miljöpolicy
Alla anställda ska känna till Stockholms universitets miljöpolicy.

 • Alla anställda ska informeras om Stockholms universitets miljöpolicy i samband med anställning och påminnas årligen vid personmöte och via e-post.

Miljöhandlingsplan för Kulturgeografiska institutionen 2020

Miljöhandlingsplanen har tre målområden som ska genomföras under 2020.

Utvärdera och ändra i Miljöpolicy

 • Sedan ett antal år har Kulturgeografiska institutionen en miljöpolicy vid sidan av miljöhandlingsplanen. Denna policy behöver utvecklas och revideras. 

Information om miljöeffekter vid flygresor

 • Miljöaspekter ska genomsyra samtliga beslut inom universitetet. En av institutionens största direkta miljöpåverkan är flygresandet. Beslut om att resa genomförs av individer och i olika projekt. Alla beslutsfattare ska informeras och påverkas om resandets effekter. Behövs resan, kan mängden resor i projektet, kursen eller verksamheten minskas?

Fältkurser

 • Miljöeffekter i samband med fältkurser och exkursioner behöver diskuteras. I samband med planläggning måste ansvariga lärare tänka igenom om resor kan göras till närmare orter och färre gånger utan att äventyra det pedagogiska innehållet i kurserna. 

Miljöhandlingsplan för Kulturgeografiska institutionen 2019

Miljöhandlingsplanen har tre målområden som ska genomföras under 2019.

Minskad pappersförbrukning

 • Under 2018 genomfördes en enkät om pappersförbrukning. Den presenterades på ett personalmöte. I den enkäten uppgav många att det fanns ytterligare möjligheter till besparing av papper. Under 2019 ska ett personalmöte och diskussion hållas kring pappersanvändning och hur vi kan bli effektivare.

Resandets miljöpåverkan

 • Den största effekten av institutionens miljöpåverkan sker genom flygresor, men vi bedriver också en omfattande fältkursverksamhet där bussar, bilar och minibussar används Dessa fältresor har inte analyserats tidigare med avseende av miljöeffekterna. Vi behöver kartlägga dessa resors omfattning, hyra av bilar och utnyttjande av bussar och andra transportmedel för våra fältaktiviteter av olika slag.

Utreda frågan om att underlätta resfria möten

 • Ett centralt mål för universitetet är att arbeta för att öka medvetenheten och kunskapen om miljöanpassade möten och transporter bland medarbetare och studenter. Vi vill undersöka hur vi kan underlätta genomförandet av resfria möten genom ytterligare teknisk utrustning.

Uppföljning

Institutionens interna miljöarbete följs upp löpande vid ALM:s möten (se nedan), vid en årlig ledningens genomgång av föregående års miljöhandlingsplans måluppfyllelse, genom svar på årliga enkäter om miljöarbetet vid universitetets institutioner samt vid återkommande granskningar av interna och externa miljörevisorer, som rapporterar till universitetsledningen.

Arbetsgrupp

Institutionens grupp för arbetsmiljö, lika villkor och miljö (ALM) har till uppgift att bevaka miljöfrågorna vid institutionen och lämna förslag till åtgärder som kan bidra till att minska resursförbrukningen, öka användningen av miljöanpassade produkter samt arbeta för ökat medvetande om miljöfrågor hos personal och studerande.

Kontakt
Miljörepresentant vid institutionen är Anders Rickegård.