Institutionens grupp för arbetsmiljö, lika villkor och miljö (ALM) består av representanter för olika personalkategorier samt för doktorander och studenter. Gruppen är rådgivande instans och sammanträder några gånger per år. Uppgiften är bland annat att utarbeta en jämställdhets- och likabehandlingsplan för att öka jämställdheten vid institutionen och för att integrera kvinno- och jämställdhetsfrågor i undervisningen.

Kontakt
Kontaktperson för jämlikhets- och likabehandlingsfrågor är prefekten.

Om du blivit utsatt för trakasserier eller på annat sätt illa behandlad kontakta prefekt eller studierektor.

Du som är student kan även vända dig till studerandeskyddsombudet (utsett av studentrådet vid institutionen, det vill säga KultÄr) eller Stockholms universitets studentkår. Se vidare i pdf nedan med Handläggningsordning för utredning av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling mot student vid Kulturgeografiska institutionen.