Stockholms universitet har fått ett treårigt forskningsanslag från Vetenskapsrådet (VR) för projektet ”Mellanhänder i migrationens tid: en jämförande studie av förmedlingen av internationell arbetskraft i tre arbetsmarknadssektorer”.

Projektledare är Linn Axelsson, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. I projektet deltar också Charlotta Hedberg, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet.

De flesta migranter använder sig av någon form av mellanhand när de flyttar från ett land till ett annat. Trots det vet vi väldigt lite om dessa aktörer. Syftet med det här projektet är att bidra till att fylla den här luckan genom en jämförande analys av aktörer som är involverade i arbetskraftens globala rörlighet och de nationella regelverk i både ursprungs- och mottagarland som styr deras verksamhet. Mer specifikt är syftet att visa på komplexiteten i förhållandet mellan statliga regelverk och mellanhänders verksamhet samt att överbrygga uppdelningen i tidigare forskning mellan hög- och lågutbildad arbetskraft. Projektet jämför därför tre grupper av mellanhänder – (1) internationella koncerner, personaluthyrningsföretag, och så kallade relocationföretag – privata aktörer som erbjuder tjänster inom arbetstillståndshantering, (2) rekryteringsföretag och sociala nätverk och (3) bemanningsföretag – som är organiserar inflödet av dataspecialister, kinesiska kockar och thailändska bärplockare till den svenska arbetsmarknaden. Semi-strukturerade intervjuer och policyanalys används för att samla in data i tre länder – Sverige, Kina och Thailand – av två forskare med betydande erfarenhet inom forskningsfältet. Genom sin innovativa ansats, där mellanhänder som är involverade i både den hög- och lågutbildade arbetskraftens globala rörlighet jämförs, kommer projektet att göra viktiga empiriska, metodolgiska och teoretiska bidrag till migrationsforskningen och till tidigare forskning om svensk arbetskraftsinvandring. Projektet bidrar också till att ge en djupare förståelse för relationen mellan mellanhänders strategier och sätt att organisera sin verksamhet på och de lagar och regelverk de har att förhålla sig till i både ursprungs- och mottagarland. En djupare kunskap om betydelsen av mellanhänder kan stödja utvecklingen av evidensbaserad politik inom området ’migration management’ och forskningsresultaten är därför av stor betydelse för politiker och tjänstemän.