Stockholms universitet har fått ett forskningsanslag från Stockholms läns landsting för projektet ”Integration eller åtskillnad? En studie av mobilitet och mångfald i Stockholm”.

Projektets syfte är att studera urban mobilitet utifrån ett mångfaldsperspektiv. Vi vill utvidga analysen av hur olika grupper tillägnar sig stadsrummet från att i huvudsak studera var man bor till att omfatta även hur man rör sig mellan olika platser i staden. Genom att analysera mobilitetsmönster kan vi förstå de begränsningar och strategier som präglar hur olika individer kan ta tillvara stadens möjligheter. Projektet studerar kopplingen mellan segregerat boende och segregerade rörelsemönster. Vilken roll spelar kön, etnicitet, sexualitet, inkomst, utbildning, ålder och andra bakgrundsfaktorer för hur man rör sig i staden? Analysen bygger på existerande enkätdata men kommer också att ta tillvara de nya möjligheter som erbjuds via GPS-försedda mobiltelefoner. Dessa kompletteras med kvalitativa intervjudata kring hur rörlighet är kopplad till individers resurser, strategier och restriktioner. Genom att matcha enkätsvar med geografiskt detaljerad information om befolkningssammansättningen i lokala grannskap och intervjudata kan projektet bidra med en fördjupad förståelse av hur rörelsemönster skiljer sig åt mellan olika befolkningsgrupper. Därmed ges en grund för strategiska överväganden gällande hur transportinfrastruktur och kollektivtrafik kan utformas på ett sätt som främjar integration. De metoder som utvecklas för inhämtning och analys av sådana data bidrar också till att Landstinget får tillgång till nya verktyg för att studera mobilitet i länet.

Projektledare är Bo Malmberg, Kulturgeografiska institutionen.