Stockholms universitet har fått ett stort sexårigt forskningsanslag från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) för forskningsprogrammet ”Lyckliga gatan? Geografisk polarisering och social sammanhållning i dagens Sverige”. Programmet koordineras av Bo Malmberg, Kulturgeografiska institutionen.

Andel röster på Sverigedemokraterna i det svenska riksdagsvalet 2018. Bland de närmaste 7200 väljarna. Karta av Pontus Hennerdal, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.


Sammanfattning

”Syftet med detta program är att undersöka om rumslig polarisering leder till ett samhälle som i allt högre grad glider isär i fråga om attityder, värderingar och livsstil. Vårt fokus kommer att ligga på grannskapet som en central plats för interaktion, identitetsbildning och socialt stöd. Om grannskap utvecklas i olika riktning när det gäller social sammansättning finns det risk för att gemensamma värderingar och solidaritet mellan grupper urholkas. Rumslig polarisering kan också skapa platser dit olika marginaliserade grupper är koncentrerade och som därför ger dåliga förutsättningar för social integration. Detta kan i sin tur påverka den sociala sammanhållningen.

Forskningsprogrammet koncentreras till tre frågeställningar:

  • Finns det i Sverige idag en tendens till livsstilssegregation, d v s att individer som lever liknade liv koncentreras till samma bostadsområden?
  • I vilken utsträckning påverkas individers attityder och världsbild av att de bor områden som är socialt ensidiga?
  • Präglas barn och ungdomar så starkt av sin uppväxtmiljö att deras väg genom livet kommer att bestämmas av vilka de hade som grannar under barn- och ungdomstiden?

En utgångspunkt för projektet är att sociala klyftor idag kommer tydligare till uttryck i vilka levnadsbanor olika individer följer än i vilken typ av anställning eller inkomst det har ett visst givet år. Detta öppnar upp för nya sätt att undersöka den rumsliga polariseringen i dagen Sverige.”

Forskare

Utöver Bo Malmberg deltar följande forskare från Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet: Marianne Abramsson, Eva Andersson, Ida Borg, Danielle Drozdzewski, Karen Haandrikman, Pontus Hennerdal, Louisa Vogiazides, Natasha Webster och Thomas Wimark. Från Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, deltar Gunnar Andersson, Maria Brandén, Helen Eriksson, Hernan Mondani, Eleonora Mussino, Gerda Neyer, Caroline Uggla och Ben Wilson. Dessutom deltar Thomas Niedomysl, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet, och Per Strömblad, Institutionen för statsvetenskap, Linnéuniversitetet.