"Migrant, woman and business owner: A heterogeneous group with diverse needs” är skriven av Karen Haandrikman och Natasha Webster, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, och utgiven i Kulturgeografiska institutionens rapportserie Kulturgeografiskt seminarium.

Denna rapport undersöker möjligheterna och hindren för utrikes födda kvinnors entreprenörskap i Sverige, där både kvalitativa och kvantitativa metoder kombineras för att undersöka komplexiteten i gruppens entreprenörskap. Syftet är att använda ett kritiskt genusperspektiv på entreprenörskap för att undersöka vilka utrikes födda kvinnor som blir egenföretagare och undersöka processerna som formar deras entreprenörskap. Vi gör detta genom att analysera registerdata och genom att presentera resultaten av våra 36 intervjuer med utrikes födda kvinnor och entreprenörer. Rapporten avslutas med rekommendationer baserade på vår studies resultat.  

Studien kommer fram till att utrikes födda kvinnor oftare är egenföretagare än inrikes födda kvinnor, och att det är särskilt vanligt för kvinnor från Nederländerna, Kina, Polen och Storbritannien att vara egenföretagare. Utrikes födda kvinnor som är egenföretagare ofta har något slags lokalt socialt kapital, såsom en svensk partner. De vanligaste branscherna för egenföretagande utrikes födda kvinnor är restauranger, städning och hårvård. Kvinnor som är egenföretagare värderar entreprenörskap högt. Tillgången till lokala resurser, såsom stödinsatser och arbetsmarknadsprogram, är ojämn. Utrikes födda kvinnor som är entreprenörer upplever dubbel diskriminering, som utrikes födda och som kvinnor.