Institutionsstyrelsen fattar beslut enligt Stockholms universitets och Samhällsvetenskapliga fakultetens delegationsordningar samt fattar beslut om institutionsinterna angelägenheter enligt delegation från prefekten.

Styrelsens arbete koncentreras till frågor av principiell natur, på riktlinjer för verksamheten, kursplaner (fastställande och revidering), kurslitteratur, antagning till forskarutbildning och tjänstetillsättning. Institutionsstyrelsen består av prefekten samt valda representanter för lärare, övriga anställda och studenter.

Institutionsstyrelsens sammansättning 2021-01-01 – 2023-12-31

Lärare
Docent Marianne Abramsson (prefekt, ordförande)
Professor Bo Malmberg (stf prefekt)
Professor Eva Andersson
Universitetslektor Ulf Jansson
Professor Dominic Power
Professor Anders Wästfelt

Gruppsuppleanter:
Universitetslektor Andrew Byerley
Forskare Natasha Webster

TA-personal
GIS-utvecklare Stefan Ene

Suppleant:
Studievägledare Veronica Hohl

Doktorandrepresentant
Tove Henriksson

Suppleant:
Oscar Jakobsson

Studeranderepresentant
Astrid Flygare Floderer  

Suppleant:
Vakant 

Sekreterare
Administrativ chef Ulrika Palm är styrelsens sekreterare.