Äldre åkerlandskap vid Åsens by.
Äldre åkerlandskap vid Åsens by, Småland.


Huvudintresset för forskningen inom profilen rör hur landskap och jordbruk värderas i samhället och är fångat i förkortningen FarmLandS: farming, landscape and society (jordbruk, landskap och samhälle). Forskarna är särskilt intresserade av jordbruk som en praktik inklusive jordbrukarens kunskap och arbete, landskapet som en mötesplats mellan natur och kultur, dess historia samt frågor om plats och rum och samhället där bland annat institutioner, gender och politisk ekonomi blir belyst. 

Genom att relatera platser och geografiska förlopp till varandra och kritiska analyser dessa, studeras jordbruksregimer i olika delar av världen både i samtiden och i historien. Dessa studier har också tillämpningar i analyser av arter, skogsbruk, naturvård, bebyggelselokalisering, samt inom kultur- och naturvård. Vid sidan av globala synteser och projekt i Europa genomförs studier just nu i Etiopien, Kenya, Sydafrika, Tanzania, Mongoliet och Ukraina.

Forskningsinriktningen är ett ledande forskningsområde inom Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. 

Mer information om forskningsprofilen finns på engelska.