Undervisningen i är utformad på olika sätt beroende på det stoff som behandlas.

Föreläsning

Vid en föreläsning ger läraren en förberedd redogörelse för sitt ämne.

Seminarium

Ett seminarium innebär att samtliga närvarande deltar i en diskussion. Seminariet är ofta ett examinationstillfälle och kräver att seminariedeltagarna förberett sig. Ofta har material delats ut i förväg för genomläsning eller så har deltagarna fått en uppgift att lösa inför seminariet.

Examinatorium

Examinatorium kallas ett seminarium som syftar till att mer noggrant kontrollera deltagarnas kunskaper.

Övningar och laborationer

Övningar och laborationer är till för att man mer handgripligt skall lära sig använda vissa material eller tekniker. Det kan gälla kartläsning, kartritning, statistiktolkning, flygbildstolkning och så vidare.

Exkursioner

Exkursioner är studieresor som kompletterar litteraturstudierna. Exkursionerna varar vanligen en halv till en dag, ibland dock i flera dagar då man utför uppgifter av olika slag eller samlar in material – enskilt eller i grupp.

Fältkurser

Fältkurser kan ingå i uppsatsprojekt och kurser. Vid dessa sker undervisning och materialinsamling under några dagar eller veckor, ibland utomlands. Institutionen tar ut avgifter för deltagande i vissa exkursioner och fältkurser. Som regel står dock institutionen för minst halva den faktiska kostnaden.

Obligatorisk undervisning

Lägg märke till att närvaro är obligatorisk vid examinatorier, exkursioner, fältkurser, laborationer, seminarier och övningar. Även annan undervisning kan vara obligatorisk, vilket framgår av schema och anvisningar för respektive kurs och moment. Krav på obligatorisk närvaro innebär att man som student måste närvara vid till exempel en exkursion, en introduktion eller en laboration.

Seminarier kräver ofta aktivt deltagande; det betyder vanligen att man måste delta i diskussionen vid seminariet med frågor, svar och kommentarer. Den som inte kan vara med vid ett obligatoriskt tillfälle bör i god tid rådgöra med läraren om hur detta lämpligast kan tas igen. Ibland är det möjligt att byta grupp och därigenom delta vid ett annat tillfälle redan samma termin. Endast i undantagsfall går det att bli examinerad på annat sätt, till exempel genom att en extra skriftlig tentamen ersätter ett seminarium.

Inlämningsuppgifter

Många moment innehåller inlämning av övningsuppgifter, PM, uppsatser etcetera. Inlämning sker vanligen via lärplattformen Mondo. Tänk på att alltid behålla en (digital) kopia av det som lämnats in. Kopian kan vara bra att ha om uppgiften behöver arbetas om eller kompletteras.

Kursbeskrivningar

På institutionens webbplats finns kursbeskrivningar med länkar till respektive kursplan, schema och litteraturlista.

Kurs- och momentanvisningar

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, om respektive kurs och moment (delkurs) ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via kursplattformen Mondo.