Kursval

Studentutbytet ska omfatta studier på heltid och kurserna ska kunna tillgodoräknas vid Stockholms universitet. Även kurser som inte omfattas av något av institutionens huvudområden kan ingå i utbytet om detta godkänns av värduniversitetet.

En studieplan (”Learning Agreement”) avtalas mellan studenten och utbyteskoordinatorn. I studieplanen anges de kurser som kommer att tillgodoräknas. Studieplanen ska vara klar och signerad av utbyteskoordinatorn före utbytesperioden eller tidigare enligt de regler som gäller vid det mottagande lärosätet. Så snart mottagande universitets koordinator godkänt och signerat studieplanen ska studenten skicka den till heminstitutionens koordinator. 

Förändringar i studieplanen kan göras senare och ska även då godkännas av utbyteskoordinatorn. I det fall studentutbytet omfattar kurser som inte kan tillgodoräknas vid Kulturgeografiska institutionen kan studieplan behöva upprättas med en eller flera andra institutioner – för detta ansvarar studenten.

Ansökan till kurser görs av studenten på det sätt som anges av värduniversitetet.

Omfattning

Utbytesperioden kan vara från tre månader till ett år. En månad i detta sammanhang omfattar en period från dag X under månad N till dag X-1 under månad N+1 vilket betyder att 3 månader motsvarar cirka 13 veckor. Vanligast är att perioden är en eller två terminer. En utbytesperiod är sammanhängande och kan inte omfatta mer än ett läsår.

Stipendium och studieavgift

Student som antagits till utbyte inom Erasmus ansöker om stipendium på universitetets webbplats. Inom Nordplus tilldelas stipendium enligt praxis inom respektive nätverk. Den som inte genomför studieperioden kan bli återbetalningsskyldig.

Studiemedel från CSN kan beviljas för utbytesstudier under förutsättning att villkoren för att få studiemedel är uppfyllda. 

Student som är skyldig att betala studieavgift till Stockholms universitet måste göra detta även under den period studentutbytet varar. En utbytesstudent betalar inte någon studieavgift till det mottagande universitetet men det kan förekomma andra avgifter för till exempel exkursioner, kursmaterial, medlemskap i studentkår och visum men även språkkurser i undervisningsspråket innan terminsstart (medan språkkurser under terminstid vanligen är kostnadsfria).

Registrering

När studenten antagits av värduniversitet och meddelat den exakta studieperioden inklusive eventuell introduktionsvecka och examinationsperiod till koordinatorn på Kulturgeografiska institutionen sker registrering i Ladok.

Försäkring

Utbytesstudent är försäkrad hos Kammarkollegiet. Försäkringskort och försäkringsintyg för Student UT utfärdas till antagen utresande utbytesstudent. Försäkringsperioden är från två veckor innan utbytesperiodens början till två veckor efter periodens slut. Student UT är tänkt att vara heltäckande men varje utresande utbytesstudent måste själv gå igenom försäkringsvillkoren och bedöma om försäkringen är tillräcklig eller om ytterligare försäkring ska tecknas på egen hand.

Student som ska delta i utbyte inom Erasmus eller Nordplus bör även skaffa det Europeiska Sjukförsäkringskortet genom Försäkringskassan.

Pass, visum och vaccinering

Studenten ansöker själv om pass och eventuell visering och ansvarar även för eventuell vaccinering.

Bostad

Studenten ansvarar själv för sitt boende under studentutbytet. Vissa lärosäten erbjuder utbytesstudenter bostad eller hjälp med att hitta bostad medan andra inte gör detta. Se respektive värduniversitets webbplats.

I Paris finns Svenska studenthemmet, Maison des Étudiants Suédois.

Informationsmöte

Internationell mobilitet vid Studentavdelningen anordnar varje termin ett informationsmöte riktat till nominerade utbytesstudenter.