Nedanstående gäller utbyte genom Kulturgeografiska institutionen inom Erasmus. (För till exempel utbyte genom Stockholms universitets centrala avtal och Nordplus kan delvis andra regler gälla.)

Behörighet

Generella behörighetskrav
Generella behörighetskrav gäller för ansökan om nominering till utbytesplats genom Kulturgeografiska institutionens avtal och nätverk. Behörig sökande ska uppfylla följande krav:

a) Pågående studier vid Stockholms universitet dokumenterade i Ladok för den termin då ansökan sker. Pågående studieuppehåll eller utbytesstudier ger inte behörighet.

b) Minst 60 högskolepoäng vid Stockholms universitet eller fd Lärarhögskolan i Stockholm som är dokumenterade i Ladok senast ansökningsdagen.

c) Följande kurser, om totalt 60 högskolepoäng, ska vara godkända senast ansökningsdagen: Kulturgeografi I och II, Samhällsplanering I och II, Geografi I och II eller Global utveckling I och II, eller motsvarande. I undantagsfall kan ansökan göras tidigare för att till exempel möjliggöra ett års utbytesstudier termin 3 och 4 inom Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys, 180 hp – ovanstående kurser måste då vara godkända innan utbytet påbörjas. Studenter inom Kandidatprogram i global utveckling, 180 hp, måste dessutom vara godkända på Kulturgeografi, I, 30 hp, innan utbytet påbörjas.

d) För student antagen till masterprogram vid Kulturgeografiska institutionen – men som inte uppfyller kraven i punkterna b och c – krävs att kurser om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom programmet är godkända vid Stockholms universitet inklusive programmets inledande kurs innan utbytesperioden påbörjas.

e) Planerade utbytesstudier ska omfatta studier på heltid som sedan ska kunna tillgodoräknas vid Stockholms universitet.

Särskilda behörighetskrav
Det kan förekomma särskilda behörighetskrav för studier vid vissa universitet som kan gälla krav på medborgarskap i ett EU-land eller permanent uppehållstillstånd för annat än studier i Sverige, utbildningsnivå, ämnes- och språkkunskaper. Ett exemplel är krav på att den sökande har betyget C i genomsnitt från avklarade universitetskurser. Goda kunskaper krävs i det språk som studierna ska bedrivas på.

Behörighet för student vid annan institution
I undantagsfall kan student som uppfyller behörighetskraven för studentutbyte vid en annan institution inom Stockholms universitet undantas från något av behörighetskraven om det finns särskilda skäl.

Ansökningstid

Sista ansökningsdag för utbyte genom Kulturgeografiska institutionens avtal är 15 mars för utbyte under en hösttermin eller ett helt läsår och 15 september för utbyte under en vårtermin.

Antalet tillgängliga studieplatser avser läsår. Alla studieplatser är tillgängliga vid ansökan (15 mars) inför kommande hösttermin och helt läsår. Studieplatser som inte fördelats inför kommande hösttermin och helt läsår är tillgängliga vid ansökan (15 september) inför kommande vårtermin.

Ansökningsblankett

Ansökan om studentutbyte genom Kulturgeografiska institutionens avtal inom Erasmus görs på den blankett som finns nedan från omkring en månad före sista ansökningsdag.

Ansökan skickas till international@humangeo.su.se.