Institutionens praktikanter har varit hos bl.a. Länsstyrelsen i Stockholms län, Naturvårdsverket, Region Skåne, Stockholms stad, Trafikverket, Tyréns och WSP.
Institutionens praktikanter har varit hos bl.a. Länsstyrelsen i Stockholms län, Naturvårdsverket, Region Skåne, Stockholms stad, Trafikverket, Tyréns och WSP.


En praktikkurs studeras mot slutet av utbildningen. Vanligast är att en praktikkurs studeras fristående efter kandidatexamen eller inom ett masterprogram. En praktikkurs kan ingå i kandidatexamen eller masterexamen.

Alla Kulturgeografiska institutionens praktikkurser omfattar 15 hp. Det innebär att praktitiden är närmare 10 veckor lång. Periodens längd bestämdes efter diskussioner med ett antal arbetsgivare inom några av de branscher där institutionens alumner (dvs. tidigare studenter) arbetar. Praktikkurserna ges på helfart hösttermin och vårtermin under terminsdelarna A–B och C–D. Anmälan görs på samma sätt som till övriga kurser.

Du som läser ett masterprogram

Den som studerar på ett av institutionens tre masterprogram kan välja att studera en praktikurs på grundnivå eller på avancerad nivå. Praktikkurserna på avancerad nivå ges bara för studenter antagna till ett av institutionens masterprogram.

Du som student ansvarar för att hitta en praktikplats

Studenten ansvarar själv för att hitta en praktikplats med en tydlig anknytning till huvudområdet. Innan praktikkursen kan påbörjas måste praktikplatsen vara godkänd av institutionen. Kursen inleds med en introduktion för alla studenter som ska genomföra praktik under perioden.

Praktiktidens innehåll utformas i samarbete med handledaren på praktikplatsen. Praktikanten delta i verksamhet och projekt på arbetsplatsen under samma tider som de anställda: Inte sällan genomför praktikanten ett eller fler mer självständiga projekt.

Under praktiktiden har studenten kontakt med en handledare på universitetet. Studenten för praktikdagbok. Efter praktikens slut examineras praktikkursen genom att studenten muntligt och skriftligt redovisar sina erfarenheter från praktiken. Examinationen sker på universitetet. Exakt hur examinationen går till varierar mellan kurserna. På avancerad nivå ställs högre krav på bland annat egen reflexion.

Exempel på företag, myndigheter och organisationer som tar emot praktikanter:

  • AF Bostäder
  • Länsstyrelsen i Stockholms län
  • Naturvårdsverket
  • Region Skåne
  • Stockholms läns landsting (Tillväxt- och regionplaneförvaltningen och Trafikförvaltningen) Stockholms stad (Stadsbyggnadskontoret)
  • Trafikverket
  • Trelleborgs kommun (Samhällsbyggnadsförvaltningen)
  • Tyréns WSP
  • Världsnaturfonden WWF Sverige

Kurser på grundnivå

Kurser på avancerad nivå

Dessa kurser ges endast inom respektive masterprogram.

Uppdragsprojekt

Projektkurserna liknar på flera sätt praktikkurserna då de också innebär tillämpning av teoretiska kunskaper och färdigheter och kontakt med arbetslivet. Arbetsuppgiften är vanligen mer krävande men det finns även andra viktiga skillnader.

Uppdragsgivare har varit bl.a. Nacka kommun, Naturskyddsföreningen, Skanska, Svenska kyrkan och Sveriges Byggindustrier.
Uppdragsgivare har varit bl.a. Nacka kommun, Naturskyddsföreningen, Skanska, Svenska kyrkan och Sveriges Byggindustrier.


Uppdragsprojektet består av ett lite större projekt. Vanligen genomförs projektet enskilt men det är ibland även möjligt att arbeta i en mindre grupp.

Som student ansvarar du själv för att hitta ett uppdrag

Uppdraget kommer från ett företag, myndighet eller annan organisation utanför universitetet. Studenten ansvarar själv för att hitta ett uppdrag med tydlig anknytning till huvudområdet. Innan uppdraget kan påbörjas måste det vara godkänd av institutionen. Kursen inleds med en introduktion för alla studenter som ska genomföra uppdragsprojekt under perioden.

Under kursen har studenten en handledare på universitetet och en eller fler kontaktpersoner hos uppdragsgivaren. Ibland har studenten en arbetsplats hos uppdragsgivaren. Andra studenter möter bara uppdragsgivaren för att få uppdraget, kanske någon gång under projektets gång och då resultatet av studien presenteras. Ofta ger uppdragsgivaren studenten tillgång till någon typ av material som ingår i den undersökning studenten gör men det beror givetvis på projektets tema med mera.

När uppdragsprojektet är genomfört examineras kursen genom att studenten muntligt och skriftligt redovisar projektet. Vanligen sker detta både skriftligt i form av en rapport och muntligt genom presentation hos uppdragsgivaren då studenten redogör för sitt projekt för till exempel en ledningsgrupp inom ett företag eller en nämnd i en kommun. Vid den muntliga redovisningen deltar en observatör från universitet. På avancerad nivå ställs högre krav på bland annat egen reflexion.

Till skillnad mot en praktikurs som ger betyget G eller U används den ordinarie betygsskalan på en uppdragsprojektkurs, alltså A, B, C, D, E, Fx och F.

Ett uppdragsprojekt ingår den avslutande terminen på Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys, 180 hp. En uppdragsprojektkurs kan också studeras fristående efter kandidatexamen, som en brygga till arbetsmarknaden, eller inom ett masterprogram, som då blir mer professionsinriktat. En uppdragsprojektkurs kan ingå i kandidatexamen eller masterexamen.

Sedan 2007 har fler än 100 projekt genomförts. (Tidigare gavs en motsvarande kurs endast inom samhällsplanering.) Exempel på tidigare uppdragsgivare är: Myndigheten för yrkeshögskolan, Nacka kommun, Naturskyddsföreningen, Skanska, Stockholms stad (Bostadsförmedlingen i Stockholm), Svenska kyrkan (Kyrkokansliet), Sveriges Byggindustrier och Värmdö kommun.

Kurser på grundnivå

Kurser på avancerad nivå

Dessa kurser ges endast inom respektive masterprogram.