Exkursion i Hammarby sjöstad, Stockholm.
Exkursion i Hammarby sjöstad, Stockholm.
 

 

Utbildningen i fält syftar till att ge studenter möjlighet att tillämpa teoretiska kunskaper, metoder och tekniker, få kunskap om aktuell forskning, möta praktiker och få kännedom om arbetslivet, utveckla observationsförmåga, praktisera både individuellt arbete och grupparbete, uppleva okända platser, göra nya upptäckter, få nya intryck, perspektiv och idéer.

Nästan alla kurser vid Kulturgeografiska institutionen innehåller någon fältdel där fenomen och processer studeras på plats. Vissa kurser innehåller delar där studenten mer passivt konsumerar vad läraren förmedlar. Andra kursmoment ger studenten en mer aktiv roll och tillfälle att genomföra egna undersökningar.

Fältstudier är också en viktig del i många av institutionens forskningsprojekt.
 

 
Exkursion under fältkurs i Glasgow, Skottland.
Exkursion under fältkurs i Glasgow, Skottland.
 

 

Exkursioner

Exkursioner är kortare studieresor där kursgruppen under en lärares ledning introduceras till exempelvis urbangeografi eller historisk landskapsgeografi. Dessa förekommer i första hand inom de mer grundläggande kurserna. På vissa kurser förbereds och leds exkursioner av studenter.

Vanligen genomförs exkursioner till fots och med buss. Exkursioner genomförs ofta under en dag men kan vara både kortare och längre. Exkursioner kan även ingå i fältkurser.

Kurser som innehåller endagsexkursioner är bland andra Kulturgeografi I, 30 hp, och Samhällsplanering I, 30 hp.
 

 
Fältarbete utanför Leipzig, Sachsen.
Fältarbete utanför Leipzig, Sachsen.
 

 

Fältarbete

Fältarbete innebär att på egen hand eller i grupp samla in material till en rapport eller ett examensarbete. Innan fältarbetet på plats i undersökningsområdet sker förberedelser genom litteratursökning och instudering, tidsplanering, frågeformulering, metod och -teknikval, kartstudier, enkätkonstruktion, bokning av intervjuer med mera. Bearbetning av det insamlade materialet påbörjas i fältarbetsområdet för att slutföras efter hemkomst.

Fältarbete förekommer bland annat inom de kurser som innehåller fältkurser och ger då möjlighet till handledning på plats under tiden i fält. Många studenter genomför även fältarbeten inom ramen för examensarbeten för kandidat- och masterexamina. För den som vill genomföra ett fältarbete i ett utvecklingsland har institutionen särskilda medel från Sida för så kallade Minor Field Studies (MFS).
 

 
Exkursion under fältkurs i Skopje, Makedonien.
Exkursion under fältkurs i Skopje, Makedonien.
 

 

Fältkurser

Fältkurser innehåller normalt både exkursioner och fältarbete. Längre fältkurser innehåller ibland även annat, till exempel föreläsningar, studiebesök och redovisningar. Fältkurser är ofta 5-10 dagar, ibland längre, ibland kortare. Resor till fältkursområden inom landet görs med buss eller tåg och till destinationer längre bort med buss, tåg eller flyg.

Fältkurser ingår i bland annat:

Kurserna kan studeras inom program och i några fall även som fristående kurser.

 
Föredragning under fältkurs i Groningen, Nederländerna.
Föredragning under fältkurs i Groningen, Nederländerna.
 

 

Andra fältinslag

Fältstudier kan även vara mindre delar i en kurs där kursdeltagaren själv eller i grupp genomför en övningsuppgift, till exempel en mindre kartering eller en intervju.