Stockholms universitet, respektive område, fakultet och den kursansvariga institutionen är ansvarig för utbildningens kvalité i stort genom beslut om utbildningens uppläggning, genomförande och examination. För varje kurs och moment finns ansvariga lärare och en examinator. Varje lärare har en viktig funktion i kvalitetssäkringen genom ansvar för genomförandet av undervisning och examination.

Du som student har också en betydelsefull roll i utbildningens kvalitetssäkring – bland annat genom hur du genomför dina studier, genom att du deltar i värderingar av moment och kurser, genom ditt engagemang i ämnesråd (Kultär) och andra studentorganisationer som utser representanter i de beslutande organ (institutionsstyrelse et cetera) där studenter är representerade. Genomförda värderingar av moment och kurser finns tillgängliga hos institutionens studievägledare.

Universitetet arbetar för att förebygga, upptäcka och åtgärda fusk i samband med examination. Fusk bidrar till att skapa orättvisa förhållanden mellan ärligt arbetande studenter och studenter som fuskar. Fusk innebär ett direkt hot mot kvaliteten i utbildningen. En examen ska spegla de krav som anges i målen för utbildningen – kunskaper och färdigheter som inte kan förvärvas genom fusk. Fusk underminerar omvärldens tilltro till utbildningen och innebär därmed ett hot mot möjligheterna att få arbete efter avslutad utbildning. Fusk kan även innebära en kränkning av upphovsmannens rätt till sitt verk.