A–F

Vid Stockholms universitet sker betygssättning, om inte annat anges, enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:

A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
F = Underkänd, mycket mer arbete krävs

A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx och F är underkända betyg.

Betyget Fx innebär inte möjlighet till komplettering om inte detta anges i kursplanen. Kursplanerna för de kurser Kulturgeografiska institutionen ansvarar för ger inte möjlighet till komplettering vid betyget Fx. 

Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.

G–U

På vissa mindre omfattande prov av laborativ karaktär (exkursioner, laborationer och liknande) och praktikkurser ges betyg enlig en tvågradig målrelaterad betygsskala:

G = Godkänt
U = Underkänt

Betygskriterier delas ut vid kurs- och/eller momentstart. Se även respektive kursplan.

Betyg på kurs

Betyg på hel kurs är en sammanvägning av kursens prov. Vid Kulturgeografiska institutionen sker detta på följande sätt:

Om ett eller fler prov inte har betygsatts eller har betyg F, Fx eller U ges inte betyg på hel kurs.

Godkända prov med betyg enligt skalan A–F ges ett värde där A = 5, B = 4, C = 3, D = 2 och E = 1. Om en kurs består av två eller fler moment sker sammanvägning i två steg – först sammanvägs proven momentvis och därefter sammanvägs momenten till ett betyg på hel kurs. Avrundning sker inte. Proven, med betyg A–E, respektive momenten viktas i förhållande till antal högskolepoäng och ett medelvärde beräknas. Ett moments vikt bestäms av momentets totala antal högskolepoäng, oavsett ingående provs betygsskala, och momentets värde av betygsmedelvärdet från ingående prov med betyg A–E.

Betyg A ges om betygsmedelvärdet är minst 4,5.
Betyg B ges om betygsmedelvärdet är minst 3,5 men minde än 4,5.
Betyg C ges om betygsmedelvärdet är minst 2,5 men mindre än 3,5.
Betyg D ges om betygsmedelvärdet är minst 1,5 men mindre än 2,5.
Betyg E ges om betygsmedelvärdet är mindre än 1,5.

Betyg på prov enligt skalan G–U tas inte med i sammanvägning. För godkänt kursbetyg krävs dock G på prov enligt denna skala.