De problem samhällsplanerare arbetar med kräver sammansatta analyser. Behovet av ett sådant förhållningssätt ökar i takt med att samhällets komplexitet blir större. Frågorna handlar i allt högre grad om att väga samman olika, ibland motstridiga, intressen till fungerande och hållbara förslag och lösningar. Planeringen sker ofta i form av projektarbete, där planförslag arbetas fram i ett arbetslag där olika kompetenser finns företrädda.

Att planera är alltså att staka ut framtiden och vara medveten om att man samtidigt hindrar andra tänkbara framtider. Det är därför det är så viktigt att veta hur samhället har utvecklats historiskt och hur samhället fungerar inom olika områden, både när det gäller naturförhållanden och när det gäller ekonomiska och sociala villkor. En samhällsplanerare måste därför ha en bred allmänbildning och en förmåga att sätta samman information och kunskap från olika specialområden.

En samhällsplanerare med ansvar för planprocessen behöver en helhetssyn och en förmåga att se frågor från flera perspektiv. Som stöd för utvecklingen av detta bedrivs forskning inom samhällsplaneringsområdet i form av grundforskning och tillämpad forskning. Där analyseras en mängd olika planeringsproblem, från enskilda förortsmiljöer till internationella miljöfrågor.

Du kan läsa samhällsplanering inom ett treårigt program på grundnivå, en tvåårig masterutbildning och som kurser. Vill du vara med och påverka utformningen av dagens och framtidens samhälle? Då är samhällsplanering rätt val!

Grundnivå

För en filosofie kandidatexamen inom huvudområdet samhällsplanering – som omfattar 180 hp – följer du Samhällsplanerarprogrammet.

Beroende på val av kurser inom programmet kan du dessutom ta en filosofie kandidatexamen i kulturgeografi, nationalekonomi eller statistik inom ramen för tre års studier.

Vissa kurser i samhällsplanering ges även fristående men alla kurser som krävs för en kandidatexamen inom samhällsplanering går inte att läsa utanför programmet.

För dig som söker en kortare kurs som ger grundläggande kunskaper i samhällsplanering ges Urbangeografi och samhällsplanering, 7,5 hp, som även ingår i Kulturgeografi I, 30 hp.

Avancerad nivå

En filosofie masterexamen omfattar totalt 120 hp. För studier till en masterexamen inom huvudområdet samhällsplanering måste du följa programmet. Det är även möjligt att läsa vissa kurser fristående – alla kurser som krävs för masterexamen ges dock inte fristående.

Vilka kurser som måste ingå och vilka som kan ingå framgår av utbildningsplanen för Masterprogram i samhällsplanering och i behörighetskraven till examensarbetete för masterexamen.