Samhällsplanering handlar om att balansera och väga olika intressen gentemot varandra och på sätt skapa förutsättningar för en hållbar utveckling i våra städer och regioner. Inom samhällsplanering studerar du olika frågor om samhällets utveckling och framtid. Det handlar om till exempel mark- och vattenanvändning, klimat och miljö, resursanvändning, lokal och regional utveckling, demografi, demokrati, bostäder och kommunikationer.

På Stockholms universitet får du en huvudsakligen samhällsvetenskaplig utbildning i samhällsplanering som belyser ämnet ur olika perspektiv. En viktig del i samhällsplaneringen är dess rumsliga dimension – hur och varför platser, städer och regioner förändras. Under utbildningen lär du dig analysera och förstå relationerna mellan samhälle och olika platser – från det lokala till det globala. Du får också god kunskap om samhällsplaneringens institutioner och organisation, hur planering styrs, regleras och praktiseras i samspel mellan olika aktörer och deras intressen. Dessutom lär du dig att reflektera över planerarens olika roller, uppgifter och kritiskt granska olika slags kunskap och information, dess källor och funktion i planeringsprocessen. Geografiska informationssystem (GIS) är ett viktigt verktyg för samhällsplaneringen som du kommer få god insikt i och kunna tillämpa, men även andra samhällsvetenskapliga teorier och metoder är väsentliga för samhällsplaneringen och något som genomsyrar utbildningen. Fokus ligger på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella och historiska förutsättningar för samhällsplanering.

Arbetsmarknad

Efter utbildningen i samhällsplanering har du möjlighet att arbeta med olika typer av frågor inom samhällsplaneringsfältet. Det kan gälla utredning, analys och utvärdering och arbete med att ta fram planer, program och strategier. Utbildningen ger dig en bred kompetens att arbeta med samhällsplanering inom såväl den offentliga förvaltningen (kommuner, regioner, myndigheter) som i det privata näringslivet och andra organisationer som är engagerade i samhällsplanering i Sverige eller internationellt. Vad du kan arbeta med beror delvis på hur du bygger upp och inriktar din utbildning, vilka kurser och teman du väljer att fördjupa dig inom. Arbetsmarknaden för samhällsplanerare är bred, varierande och god.

Grundnivå

För en filosofie kandidatexamen inom huvudområdet samhällsplanering – som omfattar 180 hp – följer du Samhällsplanerarprogrammet.

Beroende på val av kurser inom programmet kan du dessutom ta en filosofie kandidatexamen i kulturgeografi, nationalekonomi eller statistik inom ramen för tre års studier.

Vissa kurser i samhällsplanering ges även fristående men alla kurser som krävs för en kandidatexamen inom samhällsplanering går inte att läsa utanför programmet.

Avancerad nivå

En filosofie masterexamen omfattar totalt 120 hp. För studier till en masterexamen inom huvudområdet samhällsplanering måste du följa programmet. Det är även möjligt att läsa vissa kurser fristående – alla kurser som krävs för masterexamen ges dock inte fristående.

Vilka kurser som måste ingå och vilka som kan ingå framgår av utbildningsplanen för Masterprogram i samhällsplanering och i behörighetskraven till examensarbetete för masterexamen.