Geografin kan handla om det lokala och nära och om globala och världsomspännande mönster. Samhällsfrågorna i kulturgeografi behandlar sociala, politiska och ekonomiska frågor; hur det ser ut i dag och också i ett historiskt perspektiv. Det innebär att kulturgeografi är ett brett ämne med en mängd olika inriktningar.

Som kulturgeografistudent vid Stockholms universitet möter du ledande forskare och lärare inom historisk geografi och landskap, befolkningsgeografi och genusgeografi, ekonomisk geografi, kartografi och GIS, samhällsplanering, stadsgeografi och utvecklingsgeografi. Inom dessa olika inriktningar studerar du olika sätt att leva, tänka, planera, resa och arbeta.

Du får kunskap om levnadsförhållanden runt om i världen och arbetar med de begrepp och metoder du behöver för att förstå sammanhang och se mönster.

En utbildning i kulturgeografi innehåller studieresor och exkursioner, fältstudier och fältarbeten. De sker på olika sätt men har det gemensamt att man studerar företeelser på plats, det vill säga ute i fält.

Våra kurser ger dig kunskaper och färdigheter för att arbeta med en rad olika frågor. De kan handla om boende, ekonomisk tillväxt, kulturmiljövård, markanvändning, miljö, samhällsplanering, social och etnisk segregation, urban och regional utveckling, transporter och turism.

Kulturgeografi är ett ämne för dig som vill ha en samhällsvetenskaplig utbildning för arbete inom utredning, analys, handläggning, planering och kommunikation. Dessa arbeten kan handla om lokala, nationella eller internationella frågor och relationer.

Grundnivå

Du kan läsa kurserna fristående eller inom program.

I en filosofie kandidatexamen i kulturgeografi – som totalt omfattar 180 hp – måste följande (eller motsvarande) kurser ingå:

Om du som studerar på Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp, och där väljer Kulturgeografi II, 30 hp (eller Landsbygdens och stadens landskap, historia och kulturmiljö, 30 hp) och Kulturgeografi III, 30 hp (eller motsvarande kurser), inom programmet uppfyller du kraven för kandidatexamen inom huvudområdet kulturgeografi.

Avancerad nivå

En filosofie masterexamen i kulturgeografi omfattar totalt 120 hp. För studier till en masterexamen rekommenderar vi att du följer ett program men det är även möjligt att läsa vissa kurser fristående. Alla kurser som krävs för masterexamen ges inte fristående utan endast inom program.

Vilka kurser som måste ingå och vilka som kan ingå framgår av utbildningsplanen för Masterprogram i kulturgeografi samt i behörighetskraven till examensarbetete för masterexamen.