Kulturgeografi handlar om relationerna mellan människor och platser. En utgångspunkt är att alla mänskliga aktiviteter sker någonstans och att det har avgörande betydelse för hur vi kan förstå och analysera både lokala fenomen och globala processer. När du studerar kulturgeografi lär du dig om hur rumsliga processer – som migration, landskapsförändring och samhällsplanering – formar människors liv och aktiviteter. Vad som skiljer kulturgeografi från andra samhällsvetenskaper är att vi studerar historiska och nutida samhällsfenomen utifrån geografiska begrepp som plats, rum, rörlighet och landskap. Som student hos oss kommer du till exempel att kunna fördjupa dig i analyser av urban utveckling, segregation, miljöförändringar, bostads- och matförsörjning, migration, landsbygdsutveckling, landskapshistoria och kulturarv. Du kommer lära dig att arbeta med olika metoder som kartering och analys av texter, göra och analysera intervjuer samt bearbeta och analysera kvantitativa data och statistik. Exkursioner och fältarbete är viktiga delar i utbildningen där erfarenheter och observationer på plats bidrar till att utveckla förståelse för samspelet mellan människor, platser, samhälle och globala processer. Kulturgeografiska kunskaper och analysmetoder ger med andra ord en bra grund för att arbeta med de flesta av vår tids stora samhällsutmaningar (till exempel migration, miljö och ojämlikhet) inom både näringsliv, offentlig förvaltning och ideella organisationer.

I kulturgeografi använder vi oss av olika perspektiv och teorier, som sociala, politiska, historiska och ekonomiska. Du kommer att studera både lokala, nationella och globala perspektiv på människors liv och samhällsprocesser. Kulturgeografi är ett brett ämne, och du får möjlighet att välja mellan olika specialkurser och formulera egna fördjupande uppsatsämnen. Möjliga teman är boende, migration, urban och regional planering, förvaltning av kulturarv, markanvändning, matförsörjning, miljörättvisa, social och etnisk segregering, genusrelationer, global utveckling, transport och turism.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för kulturgeografer är god eftersom geografiska insikter är värdefulla för att hantera dagens stora samhällsutmaningar. Du kommer att utveckla färdigheter och kompetenser som gör det möjligt för dig att arbeta självständigt, till exempel för att utforma en forskningsstudie, utvärdera politik och policy, arbeta med utvecklings- och planeringsfrågor, göra omvärldsanalyser och skriva akademiska rapporter och utredningar. Våra program förbereder dig också för att arbeta i projekt genom att du kommer arbeta mycket i grupper under utbildningen. Kulturgeografer arbetar ofta inom offentlig förvaltning (statliga myndigheter, kommuner och regioner), men är också anställda inom näringslivet, i exempelvis konsultföretag, och i ideella organisationer, som arbetar med miljö, rättvisefrågor och global utveckling. Dessutom är kulturgeografi och geografi stora forskningsämnen internationellt – där geografisk forskning vid Stockholms universitet har en stark ställning.

Grundnivå

Du kan läsa kurserna fristående eller inom program.

I en filosofie kandidatexamen i kulturgeografi – som totalt omfattar 180 hp – måste följande (eller motsvarande) kurser ingå:

  • Introduktion till kulturgeografi, 7,5 hp
  • Befolkning, miljö och landskap i förändring, 7,5 hp
  • Städer och det urbana samhället – lokala och globala utmaningar, 7,5 hp
  • GIS och rumslig analys I, 7,5 hp
  • Två valbara specialkurser, 7,5+7,5 hp, enligt särskild lista
  • Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder, 7,5 hp
  • Uppsats i kulturgeografi, 7,5 hp
  • Teorier inom kulturgeografi, 7,5 hp
  • Samhällsvetenskapliga metoder och forskningsdesign inom kulturgeografi, 7,5 hp
  • Examensarbete i kulturgeografi, 15 hp

Om du som studerar på Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp, och där väljer Kulturgeografi II, 30 hp (eller Landsbygdens och stadens landskap, historia och kulturmiljö, 30 hp) och Kulturgeografi III, 30 hp (eller motsvarande kurser), inom programmet uppfyller du kraven för kandidatexamen inom huvudområdet kulturgeografi. Ytterligare en möjlighet är att studera kulturgeografi som huvudområde inom Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram, 180 hp.

Kurser i kulturgeografi kan även ingå i andra program.

Avancerad nivå

En filosofie masterexamen i kulturgeografi omfattar totalt 120 hp. För studier till en masterexamen rekommenderar vi att du följer ett program men det är även möjligt att läsa vissa kurser fristående. Alla kurser som krävs för masterexamen ges inte fristående utan endast inom program.

Vilka kurser som måste ingå och vilka som kan ingå framgår av utbildningsplanen för Masterprogram i kulturgeografi samt i behörighetskraven till examensarbetete för masterexamen.