Samhällsplanering är ett tvärvetenskapligt område som studerar förutsättningar för och begränsningar av hur ett framtida samhälle kan utformas. Här ingår att studera historisk och nutida planering av städer och bosättningsmönster, landsbygder och regional transformation, ekonomi och miljö samt kultur och stadsliv. Förståelse för dessa förhållanden och processer förutsätter en förmåga att angripa frågor från flera synvinklar. Samhällsplaneringsforskningen och undervisningen tar sin utgångspunkt i sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv. Samhällsplaneringens frågor återfinns på alla geografiska skalor, från enskilda förortsmiljöer till internationella överenskommelser och studiet av dessa tar hjälp av andra samhällsvetenskapliga, humanistiska och naturvetenskapliga ämnens förklaringsmodeller.

Utbildningen inom Samhällsplanerarprogrammet vilar på vetenskaplig grund samt på beprövad erfarenhet. Utbildningen bygger väsentligen på de kunskaper som elever får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildningen utvecklar studentens:

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom huvudområdet samhällsplanering ska studenten, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att: 

 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Efter genomgången utbildning ska studenten kunna:

 • visa kunskap och förståelse inom samhällsplanering, inbegripet kunskap om samhällsplaneringens vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom samhällsplanering, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem, samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med frågor inom samhällsplaneringens fält.
 • visa förmåga att inom samhällsplaneringens frågeställningar göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används.
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.