Många utbildningar förändras ständigt. Detta gäller inte minst utbildningar inom samhällsplanering. De setts över, utvecklas och anpassas till aktuell forskning, förändringar i regelverk, praktik och andra förhållanden. 

Sedan samhällsplanerarutbildningen vid Stockholms universitet blev ett sammanhållet utbildningsprogram har utbildningen förändrats flera gånger (se utbildningens utveckling). Mindre justerngar görs inför varje termin.

Inför höstterminen 2019 pågår ett större utvecklingsarbete som innebär omdaning av Samhällsplanerarprogrammets struktur och innehåll. En del i detta är att utbildningsplanen – alltså det dokument som bland annat styr vilka kurser som ingår i programmet – revideras. Därefter kommer nya kursplaner fastställas för alla kurser som kommer vara obligatoriska och för ett antal kurser som kommer vara valbara.

Nedan finns kort information om förändringarna, konsekvenserna för dig som börjar på programmet 2019 och för dig som studerar på programmet, programmets struktur och innehåll enligt utbildningsplanen från 2011, examen och arbetsmarknad samt kontaktpersoner.

Förändringar fr.o.m. ht 2019

 • De terminslånga kurserna Samhällsplanering I, II och III ersätts av 11 kortare kurser. Samtidigt ses innehållet över. 
 • Möjlighet att välja när terminen i nationalekonomi eller statistik ska studeras införs. (Tidigare termin 3. Nu i första hand termin 3 eller termin 4.)
 • Teori- och metodkurser och examensarbete genomförs skilda terminer (termin 5 och termin 6) enligt den nya rekommenderade studiegången även om studenten kan välja att göra dessa kurser samma termin (termin 5). (Tidigare studerades dessa 30 hp termin 6.)
 • Programmet ger utrymme för 30 hp valfria kurser. 60 hp är valbara kurser (enligt särskild lista, inklusive 30 hp i nationalekonomi eller statistik). (Tidigare 90 hp valbara kurser inklusive 30 hp i nationalekonomi eller statistik.)
 • Bättre möjligheter att studera fler kurser inom både GIS och samhällsplanering.

Så berörs du som antas 2019

 • Du som börjar på Samhällsplanerarprogrammet ht 2019 följer den version av utbildningsplanen som beslutades i februari 2019. För information om utbildningen gå till humangeo.su.se/spp.

Så berörs du som antogs 2018

 • Du som började på Samhällsplanerarprogrammet ht 2018 följer den version av utbildningsplanen som beslutades i mars 2011 och gällde då du antogs till programmet.
 • Sista året på Samhällsplanerarprogrammet (terminerna 5 och 6) kommer från och med läsåret 2020/2021 ges enligt den version av utbildningsplanen som beslutades i februari 2019.
 • Detta innebär att du kan välja att studera sista året enligt ett av två alternativ. Observera att det endast är under läsåret 2020/2021 som båda alternativen ges och att du måste uppfylla behörighetskraven för att antas till respektive kurs.

Alternativ 1 – sista året på Samhällsplanerarprogrammet studerar du följande kurser:

 • Teorier inom samhällsplanering, 7,5 hp (termin 5, terminsdel A)
 • Samhällsvetenskapliga metoder och forskningsdesign inom samhällsplanering, 7,5 hp (termin 5, terminsdel B)
 • Valbara kurser, 15 hp (termin 5, terminsdelarna C och D – exempelvis Projekt inom samhällsplanering, 15 hp, men även andra kurser kan väljas)
 • Valbara kurser, 15 hp (termin 6, terminsdelarna A och B – exempelvis två specialkurser (vardera 7,5 hp) med ett samhällsplaneringsrelevant innehåll vid Kulturgeografiska institutionen, men även andra kurser kan väljas)
 • Examensarbete i samhällsplanering, 15 hp (termin 6, terminsdelarna C och D)
 • Det kommer vara möjligt att genomföra examensarbetet termin 5 (terminsdelarna C och D) och studera valbara kurser termin 6.

Alternativ 2 – sista året på Samhällsplanerarprogrammet studerar du följande kurser:

 • Valbara kurser, 30 hp (termin 5) 
 • Samhällsplanering III, 30 hp (termin 6; kursplanen kan komma att revideras men kursen kommer preliminärt att innehålla en teori- och metoddel om 7,5 hp, en mer tematisk del om 7,5 hp och Examensarbete i samhällsplanering, 15 hp)

Dessutom:

 • Termin 5 kommer du att erbjudas att antal nya kurser inom bland annat samhällsplanering och GIS, exempelvis två (av flera valbara) specialkurser (7,5+7,5 hp), GIS och rumslig analys II, 7,5 hp, och GIS och rumslig analys III, 7,5 hp.
 • Se vidare "Samhällsplanerarprogrammet för antagna 2011–2018" nedan.

Så berörs du som antogs 2017

 • Du som började på Samhällsplanerarprogrammet ht 2017 följer den version av utbildningsplanen som beslutades i mars 2011 och gällde då du antogs till programmet.
 • Du berörs inte eller endast marginellt av förändringarna – förutsatt att du studerar i normal studietakt. Kursplanen för Samhällsplanering III, 30 hp, som ges vt 2020 kan komma att revideras. Kursen kommer preliminärt att se ut som nu, alltså innehålla en teori- och metoddel om 7,5 hp, en mer tematisk del om 7,5 hp (troligen Urban planering och europeiska städer, 7,5 hp, respektive Planeringens utmaningar i syd – fokus Afrika, 7,5 hp, eller motsvarande kurser) och Examensarbete i samhällsplanering, 15 hp, se vidare "Samhällsplanerarprogrammet för antagna 2011–2018" nedan.

Så berörs du som antogs 2016 eller tidigare

 • Du som började på Samhällsplanerarprogrammet hösten 2016 eller tidigare kan komma att beröras av förändringarna  berörs inte av förändringarna – förutsatt att du studerar i normal studietakt. Samhällsplaneing III, 30 hp, ges vt 2020, se vidare "Samhällsplanerarprogrammet för antagna 2011–2018" nedan.

Samhällsplanerarprogrammet för antagna 2011–2018

Termin 1 och 2 läser du Samhällsplanering I och II. Termin 3 studerar du nationalekonomi eller statistik, och termin 4 och 5 kulturgeografi, nationalekonomi, statistik, arkeologi, ekonomisk historia, etnologi, geovetenskap, miljövård, sociologi eller statsvetenskap. Termin 4 och 5 finns möjligheter att studera utomlands vid ett av våra partneruniversitet. Termin 6 läser du Samhällsplanering III där ett examensarbete på 15 hp ingår.

Samhällsprogrammet leder till filosofie kandidatexamen inom huvudområdet samhällsplanering. Även det reviderade program som ges från och med ht 2019 leder till samma examen.

Den tänkta arbetsmarknaden efter utbildningen förändras inte med revideringen av programmet. Kanske kommer några studenter göra andra val av kurser med mera inom programmet och därigenom påverka var och med vad de som studerat på programmet arbetar i framtiden.

Kontakt

Om du har frågor om förändringarna och vad de innebär för dig är du välkommen att kontakta studievägledare Veronica Hohl eller huvudlärare Anders Rickegård.