Omfattning
Filosofie kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom samhällsplanering, 30 högskolepoäng i antingen nationalekonomi eller statistik, 30 högskolepoäng valbara kurser enligt särskild lista inom en eller fler av disciplinerna kulturgeografi, nationalekonomi, statistik, arkeologi, ekonomisk historia, etnologi, geovetenskap, miljövård, samhällsplanering, sociologi eller statsvetenskap samt 30 hp valfria kurser.

Kurser inom huvudområdet inklusive självständigt arbete
För filosofie kandidatexamen ska studenten ha godkänt resultat på följande eller motsvarande kurser:

 • Samhällsplaneringens grunder, 7,5 hp
 • Befolkning, miljö och landskap i förändring, 7,5 hp
 • Städer och det urbana samhället – lokala och globala utmaningar, 7,5 hp
 • Samhällsplaneringens organisation, 7,5 hp
 • Samhällsplaneringens processer, 7,5 hp
 • GIS och rumslig analys I, 7,5 hp
 • Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder, 7,5 hp
 • Samhällsplaneringens praktiker, 7,5 hp 
 • Teorier inom samhällsplanering, 7,5 hp
 • Samhällsvetenskapliga metoder och forskningsdesign inom samhällsplanering, 7,5 hp
 • Examensarbete i samhällsplanering, 15 hp

Inom ramen för kursfordringarna ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) på grundnivå om minst 15 högskolepoäng inom samhällsplanering.

Övriga kurser
Förfilosofie kandidatexamen ska studenten ha godkänt resultat på kurserna Nationalekonomi I eller Statistik I om 30 högskolepoäng samt ytterligare 30 högskolepoäng inom en eller fler av disciplinerna kulturgeografi, nationalekonomi, statistik, arkeologi, ekonomisk historia, etnologi, geovetenskap, miljövård, samhällsplanering, sociologi eller statsvetenskap.

Därutöver krävs ytterligare 30 hp (valfria) kurser.

Maximalt 30 hp kurser på avancerad nivå kan ingå i programmet.

Examen som Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp, leder till
Benämning, på svenska: Filosofie kandidatexamen.
Benämning, översättning till engelska: Bachelor of Science.

Huvudområde, på svenska: Samhällsplanering.
Huvudområde, översättning till engelska: Urban and Regional Planning.

Student som termin 4 läser två specialkurser inom kulturgeografi (7,5+7,5 hp), GIS och rumslig analys II, 7,5 hp, och GIS och rumslig analys III, 7,5 hp, och termin 5 gör Examensarbete i kulturgeografi, 15 hp, (eller motsvarande kurser) uppfyller efter godkända kurser dessutom kraven för filosofie kandidatexamen inom huvudområdet kulturgeografi.

Student som termin 3, 4 och 6 läser Nationalekonomi I, II och III, totalt 90 hp, (eller motsvarande kurser) uppfyller efter godkända kurser dessutom kraven för filosofie kandidatexamen inom huvudområdet nationalekonomi.

Student som termin 3, 4 och 6 läser Statistik I, II och III, totalt 90 hp, (eller motsvarande kurser) uppfyller efter godkända kurser dessutom kraven för filosofie kandidatexamen inom huvudområdet statistik.