Många utbildningar förändras ständigt. Detta gäller inte minst utbildningar inom kulturgeografi. De setts över, utvecklas och anpassas till aktuell forskning, förändringar i regelverk, praktik och andra förhållanden. 

Inför höstterminen 2019 pågår ett större utvecklingsarbete som innebär omdaning av kandidatprogrammet i kulturgeografi, dess struktur och innehåll. En del i detta är att programmet fått ett nytt namn (Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer) och en ny utbildningsplan – alltså det dokument som bland annat styr vilka kurser som ingår i programmet. Därefter kommer nya kursplaner fastställas för alla kurser som är obligatoriska och för ett antal kurser som är valbara. Mindre justerngar görs inför varje termin.

Nedan finns kort information om förändringarna, konsekvenserna för dig som börjar på programmet 2019 och för dig som studerar på programmet, programmets struktur och innehåll enligt den tidigare utbildningsplanen, examen och arbetsmarknad samt kontaktpersoner.

Förändringar fr.o.m. ht 2019

  • De terminslånga kurserna Kulturgeografi I, II och III ersätts av 11 kortare kurser. Samtidigt ses innehållet över. 
  • Bättre möjligheter att studera fler kurser inom GIS.
  • Nya, forskningsnära och valbara specialkurser ges inom programmets andra termin. Preliminärt ges tre 
  • Sista terminen utgörs nu av Tillämpningar inom kulturgeografi, 30 hp. Kurser ersätter Omvärldsanalys med kulturgeografisk inriktning, 30 hp.

Så berörs du som antas 2019

Du som börjar på kandidatprogrammet i kulturgeografi ht 2019 följer den nya utbildningsplanen som beslutades i februari 2019. För information om utbildningen gå till humangeo.su.se/kkg.

Så berörs du som antogs 2018 eller tidigare

Du som började på kandidatprogrammet i kulturgeografi hösten 2018 eller tidigare kan komma att beröras av förändringarna men behöver inte beröras av förändringarna – förutsatt att du studerar i normal studietakt. Se vidare "Kandidatprogrammet för antagna 2018 eller tidigare" nedan.

Kandidatprogrammet för antagna 2009–2018

Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys, 180 hp, startade ht 2009 och består av fyra terminslånga obligatoriska kurser och två valfria terminer.

Termin 1 och 2 avslutar du enligt kursplanerna för de terminerna. Nya kurser tillkommer som kan ge breddning och fördjupning inom kulturgeografi under termin 4, forskningsnära specialkurser under terminens första halva och GIS-kurser under terminens andra halva. Termin 5 studerar du Kulturgeografi III, 30 hp (som ges sista gången ht 2019) eller kurserna Teorier inom kulturgeografi, 7,5 hp, Samhällsvetenskapliga metoder och forskningsdesign inom kulturgeografi, 7,5 hp, och Examensarbete i kulturgeografi, 15 hp (De tre kurserna kan tillgodoräknas som Kulturgeografi III.) och termin 6 antingen Tillämpningar inom kulturgeografi, 30 hp (ges fr.o.m. vt 2021), eller Omvärldsanalys med kulturgeografisk inriktning, 30 hp (ges t.o.m. vt 2020).

Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys (liksom Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer) leder till filosofie kandidatexamen inom huvudområdet kulturgeografi.

Den tänkta arbetsmarknaden efter utbildningen förändras inte med revideringen av programmet. Kanske kommer några studenter göra andra val av kurser med mera inom programmet och därigenom påverka var och med vad de som studerat på programmet arbetar i framtiden.

Kontakt

Om du har frågor om förändringarna och vad de innebär för dig är du välkommen att kontakta studievägledare Veronica Hohl eller huvudlärare Lowe Börjeson.