På programmet lägger vi stor vikt vid metodträning, och du kommer att lära dig använda flera olika kvalitativa och kvantitativa metoder för att analysera samhällsfrågor i ett geografiskt perspektiv. Även digitala metoder såsom geografiska informationssystem (GIS) kommer hjälpa dig att förstå förhållanden i världen, i Sverige och lokalt. I samband med både kurser och fördjupande uppsatsarbeten kommer du få möjlighet att arbeta med fältstudier och åka på exkursioner för att bättre förstå regionala skillnader och rumsliga processer. Programmet innehåller två terminer där du fritt kan välja ämne att kombinera dina studier i kulturgeografi med. Under den avslutande terminen på programmet får du möjlighet att träna dig i tillämpad metod och genomföra ett uppdragsprojekt i samarbete med ett företag eller organisation som har behov av kulturgeografisk analytisk kompetens.

Under programmet kommer du möta lärare som är ledande forskare inom ett brett kulturgeografiskt fält och verksamma vid Stockholms universitet. Välkommen att studera kandidatprogrammet i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer!
 

Varför? Innehåll Examen Ansökan Fakta

 

Studenter på campus.
 

Varför välja kandidatprogrammet i kulturgeografi vid Stockholms universitet?

 • Utbildningen håller hög kvalité och leder till kandidatexamen inom huvudområdet kulturgeografi.
 • Kulturgeografikurser går bra att kombinera med kurser inom många andra discipliner.
 • Programmet ges i nära anslutning till forskningsfronten inom kulturgeografi och aktiva forskare undervisar på alla kurser.
 • Program förbereder för såväl yrkeskarriär som fortsatta studier på avancerad nivå för masterexamen.
 • Många kulturgeografiska perspektiv och teman bearbetas inom programmet liksom både kvalitativa och kvantitativa metoder.
 • Programmet är flexibelt och du kan bygga din egen skräddarsydda utbildning då termin 3 och 4 innehåller valfria kurser som du kan studera vid Stockholms universitet eller vid något av våra partneruniversitet utomlands.
 • Tillämpade studier och fältstudier ingår i praktiskt taget varje kurs första och sista året – på termin 2 ingår en fältkurs som en del i uppsatsarbetet och termin 6 ett tillämpat projektarbete.
 • Examensarbetet termin 5 är en bra möjlighet till fördjupning inom något du är speciellt intresserad av.
 • Stockholms universitet är högt rankat och välfungerande.
 • Geovetenskapens hus, där huvuddelen av undervisningen äger rum, och campus Frescati i stort erbjuder en god studiemiljö med GIS-laboratorier och platser för grupparbete och individuella studier.
 • Campus ligger i Kungliga nationalstadsparken – en grön del av huvudstaden – mindre än 10 minuter från Stockholms city.
 • Stockholmsregionen strävar efter att vara Europas mest attraktiva storstadsregion – här finns mycket som är intressant att studera som kulturgeograf samtidigt som det är nära till alla nivåer i samhället och till en stor arbetsmarknad.

Innehåll och omfattning

Programmet inleds med två terminer kulturgeografi. De följande två terminerna kan du välja kurser beroende på intresse och bakgrund. Den femte terminen läser du vidare i kulturgeografi och gör ditt examensarbete. Som avslutning på programmet studerar du tillämpningar inom kulturgeografi.

Kurserna i kulturgeografi behandlar olika teman, några är obligatoriska och andra är valbara. Exempel på teman är befolkningsgeografi, ekonomisk geografi, urban geografi, utvecklingsgeografi, historisk geografi, kartografi och GIS (geografiska informationssystem). Den gemensamma nämnaren är det geografiska perspektivet som innebär att samhällsfrågor diskuteras i ett vidare sammanhang av nära och avlägsna relationer. Kulturgeografins bredd innebär många kopplingar till olika ämnesområden inom såväl samhällsvetenskap som naturvetenskap och humaniora.

Syfte och kunskapsmål

Efter programmet har du bland annat:

 • kunskap och förståelse för kulturgeografiska frågor samt kunskap om metoder för samhällsanalys,
 • förmåga att genomföra samhällsanalys och omvärldsanalys inklusive att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, och 
 • förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap och att utveckla din kompetens.

Examen och arbetsmarknad

Kandidatprogrammet i kulturgeografi leder till kandidatexamen och ger möjlighet att söka vidare till ett tvåårigt masterprogram i kulturgeografi vid Stockholms universitet, eller andra masterutbildningar.

Organisationer inom den offentliga och privata sektorn genomför kontinuerligt samhällssanalyser som kunskapsbaser för strategiska beslut för sina verksamheter. Det kan gälla riskbedömning och framtidsberedskap och att mer allmänt göra en organisation mer medveten om vad som händer i omvärlden.

Kulturgeografen arbetar ofta i en medelstor eller stor organisation och tar där fram underlag för strategiska, långsiktiga beslut. Genom kandidatprogrammet får du en grund för arbete som samhällssanalytiker och också en grund för fortsatta studier på avancerad nivå.

Möt tidigare kulturgeografistudenter:

Ansökan

Du söker och anmäler dig till kandidatprogrammet i kulturgeografi via antagning.se. Länk till utbildningens sida på antagning.se hittar du via universitets utbildningskatalog.

Aktuell sista anmälningsdag inför respektive hösttermin anges alltid på antagning.se då sista anmälningsdag ibland kan vara en annan än 15 april, till exempel beroende på att ordinarie sista anmälningsdag infaller under en helg.

Inom kulturgeografi studeras samhället utifrån ett rumsligt perspektiv.


Programfakta

Huvudlärare Lowe Börjeson
Programansvarig institution Kulturgeografiska institutionen
Programnamn på svenska Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer
Programnamn på engelska  Bachelor's Programme in Human Geography – Society, Environment and Global Processes
Förkortning KKG
Programkod SKGSK
Huvudområde Kulturgeografi
Undervisningsspråk Svenska
Omfattning 180 högskolepoäng
Studietakt 100 %, det vill säga heltid
Studieform På campus
Studieperiod Tre läsår
Programstart Hösttermin med studiestart i slutet av augusti eller början av september
Antal studenter 40 (antas årligen, cirka)
Behörighet Grundläggande behörighet
Urval Betyg 67 %, högskoleprov 33 %
Ansökan Se utbildningskatalogen


Kontakt

Om du har frågor eller behöver mer information om ansökan, utbildningens innehåll eller praktiska detaljer om dina studier vid Stockholms universitet, tveka inte att kontakta studievägledare Veronica Hohl.