Kursen behandlar hur städer styrs och utvecklas i samspel mellan olika aktörer, institutioner och övergripande samhällsprocesser som globalisering, nyliberalisering, individualisering. Kursen ger fördjupade kunskaper om aktuella policy- och forskningsfrågor inom diskursen om urban governance utifrån olika forskningsprojekt och teoretiska perspektiv. Under kursen problematiseras urban förändring i olika geografiska, politiska, ekonomiska och kulturella kontexter utifrån såväl informell som formell styrning. Kursen behandlar hur platser formas av politik och institutionella system, sociala rörelser och civilsamhället likväl som av näringsliv och ekonomiska processer.

Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna:

  • problematisera urban governance i olika geografiska, politiska, ekonomiska och kulturella kontexter,
  • identifiera olika nyckelaktörer och institutioner för stadens förändring samt för detta relevanta övergripande samhällsprocesser,
  • analysera hur urbana områden utvecklas utifrån teorier om urban governance genom empiriska exempel,
  • diskutera och kritiskt reflektera kring aktuella policy- och forskningsfrågor inom diskursen om urban governance.

Obligatorisk undervisning är föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination sker genom inlämningsuppgifter och muntlig redovisning vid seminarier och övningar. 

Kursfakta

Kursansvariga lärare: Peter Schmitt och Lukas Smas
Kurskod: KG2312
Kursnamn på svenska: Urban governance
Kursnamn på engelska: Urban Governance
Omfattning: 7,5 hp
Nivå: Grundnivå
Huvudområde: Samhällsplanering. Kursen kan ingå i kandidatexamen inom huvudområdet kulturgeografi.
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Heltid
Kursstart: Vårtermin (ges varje år från 2021, ges nästa gång vt 2021)
Terminsdel: A
Målgrupp: Kursen ges fristående och är även en del av Kulturgeografi II – kurspaket globalisering och städer, 30 hp, och valbar inom andra terminen på Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp, och inom bland annat Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp, Kandidatprogram i geografi, 180 hp, och Kandidatprogram i global utveckling, 180 hp.
Behörighet: 15 hp från Introduktion till kulturgeografi, 7,5 hp, Befolkning, miljö och landskap i förändring, 7,5 hp, Städeroch det urbana samhället – lokala och globala utmaningar, 7,5 hp, GIS och rumslig analys I, 7,5 hp, Samhällsplaneringens grunder, 7,5 hp, Samhällsplaneringens organisation, 7,5 hp, eller 15 hp från Kulturgeografi I, 30 hp. Alternativt 30 hp inom samhällsvetenskapligt eller humanistiskt huvudområde eller i geografi, eller motsvarande.
Urval: Högskolepoäng (upp till 225).
Anmälan: Se utbildningskatalogen.
Begränsningar: Kursen får inte ingå i examen tillsammans med annan kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.


Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast två månader före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.