Uppsats i kulturgeografi består av ett självständigt arbete samt föreläsningar och seminarier som förberedelser för uppsatsarbetet. Kursen avslutas med en kritisk granskning av en uppsats samt försvar av den egna uppsatsen.

Förväntade studieresultat

Efter genomförd kurs förväntas studenen kunna:

  • formulera en vetenskaplig problemställning med anknytning till behandlade frågor inom tidigare studier ikulturgeografi och operationalisera denna i ett uppsatsarbete.
  • tillämpa en undersöknings- och analysmetod och att följa en korrekt akribi.
  • granska andras uppsatsarbeten enligt de krav som ställs för uppsatser inom denna kurs.
  • i alla situationer identifiera forskningsetiska problem och normer och granska sitt eget och andras arbetenutifrån ett sådant normsystem.

Undervisning

Undervisningen innehåller introduktioner, föreläsningar, seminarier och handledning.

Examination

Examination sker genom uppsats och seminarium med opposition på och försvar av uppsats.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Johan Berg
Kurskod: KG2305
Kursnamn på svenska: Uppsats i kulturgeograf
Kursnamn på engelska: Essay in Human Geography
Omfattning: 7,5 hp
Nivå: Grundnivå
Huvudområde: Kulturgeografi
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Heltid
Kursstart: Vårtermin
Terminsdel: D
Målgrupp: Kursen ges fristående och är även en del av Kulturgeografi II – kurspaket befolkning och migration, 30 hp, Kulturgeografi II – kurspaket landskap och miljö, 30 hp, Kulturgeografi II – kurspaket globalisering och städer, 30 hp, och andra terminen på Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp.
Behörighet:  15 hp från Introduktion till kulturgeografi, 7,5 hp, Befolkning, miljö och landskap i förändring, 7,5 hp, Städeroch det urbana samhället – lokala och globala utmaningar, 7,5 hp, GIS och rumslig analys I, 7,5 hp, eller Kulturgeografi I, 30 hp, eller motsvarande.
Urval: ...
Anmälan: Se utbildningskatalogen. (Se även kurser under "Målgrupp" ovan.)
Begränsningar: Kursen får inte ingå i examen tillsammans med annan kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. Detta gäller till exempel kurserna Kulturgeografi II, 30 hp (KG2208), Uppsats ikulturgeografi, 7,5 hp (KG2202), och Samhällsplaneringens praktiker, 7,5 hp (KG2316).


Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast två månader före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.