Mer än hälften av världens befolkning bor idag i städer. På den här kursen får du lära dig om hur städer har vuxit fram över tid, samt om hur viktiga nutida processer påverkar och förändrar städer – från det lokala grannkvarteret till världsstäder. Vi lär oss om utmaningarna med förtätningen i städer, konkurrens om plats och rum och om politiska anspråk på utveckling och tillväxt, och även migrationens konsekvenser för städers utveckling.

Staden ger många möjligheter, men utvecklingen skapar också en växande segregation med olika möjligheter till försörjning, inflytande och boende. Kursen fokuserar på urbana förhållanden i både det globala nord och syd.

För att konkretisera kursens teman gör vi fältövning i Stockholm.

Förväntade studieresultat

Efter kursen förväntas du kunna:

  • redogöra för och diskutera centrala begrepp inom det urbangeografiska fältet.
  • redogöra för stadens förändring globalt och lokalt – historiskt och idag.
  • identifiera utmaningar inom det urbangeografiska fältet och relatera dessa till lokala och globala processer.
  • urskilja olika perspektiv på städer och urbana miljöer.

Undervisning

Undervisningen innehåller introduktion, föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

Examination sker genomskriftlig skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter samt muntlig redovisning vid seminarier och övningar.

Kursfakta

Kursansvariga lärare: Andrew Byerley och Sara Forsberg
Kurskod: KG1303
Kursnamn på svenska: Städer och det urbana samhället – lokala och globala utmaningar
Kursnamn på engelska: Cities and Urban Society – Local and Global Challenges
Omfattning: 7,5 hp
Nivå: Grundnivå
Huvudområde: Samhällsplanering. Kursen kan ingå i kandidatexamen inom huvudområdena kulturgeografi och samhällsplanering.
Undervisningsspråk:  Svenska
Studietakt: Heltid
Kursstart: Hösttermin
Terminsdel: C
Målgrupp: Kursen är en del av Kulturgeografi I – kurspaket, 30 hp, första terminen på Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp, och första terminen på Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp.
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Urval: Inget urval. Kursen ges inte fristående.
Anmälan: Antagning sker till Kulturgeografi I – kurspaket, 30 hp, Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp, eller Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp.


Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast två månader före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.